• facebook
 • Twitter
 • Youtube
 • Baglanyşyk
banner
102
7
6
101
8
123456
Qualityokary hilli we Hytaýda ygtybarly hyzmatdaşyňyz

BIZNIOP IŞLERimiz

Çözgütler

BSLtech gözegçilik edilýän gurşawy çalt we netijeli gurmagyň amatly we tygşytly usulyny üpjün edýär.

Derman açary çözgüdi

BSLtech, saglygy goraýyş pudagynyň zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin köp sanly innowasion önümleri we hyzmatlary hödürleýän öňdebaryjy derman çözgütleri üpjün edijisidir.Üstünlige we müşderini kanagatlandyrmaga bolan ygrarlylygymyz bizi bäsdeşlikden tapawutlandyrýar.Hiline, howpsuzlygyna we netijeliligine ünsi jemleýäris we müşderilerimize iň oňat derman çözgütleri bilen üpjün etmäge çalyşýarys.

Biz näme edýäris
————

BSL bio-farma, elektronika, azyk, kosmetika, gün energiýasy we hassahanalarda dizaýn, gözleg we önümçilik, önümçilik, in engineeringenerçilik hyzmaty we desgalara hyzmat etmek ýaly arassa önümler üçin giň hyzmatlary hödürleýär.
halkara ülňüleri (ISO / FDA).

Esasy önümlerimizde arassa otag bölek diwarlary, potol panelleri, gapylar, penjireler we degişli arassalaýyş enjamlary, meselem, guty, howa duşy, LAF, agram stendi we FFU we ş.m.

Näme üçin bizi saýlamaly?

Arassa otag çözgüdi babatynda ygtybarly global kärhana

 • Önümçilik kuwwaty

  Italiýada PUMA, RAS we ACL ýaly dünýäde öňdebaryjy awtomatiki önümçilik enjamlary bilen tanyşdyrdy we adaty arassalaýyş paneli önümçilik liniýasyndan 6-8 esse has täsirli dünýäde ilkinji elde öndürilen arassa otag paneli önümçilik liniýasyny özbaşdak ösdürdi.

 • Meýilnamalaşdyrmak we dizaýn

  BSL müşderiniň talaplaryny (URS) kanagatlandyrmak we degişli ülňüleri (EU-GMP, FDA, ýerli GMP, cGMP, WHO) ýerine ýetirmek üçin umumy çözgütleri we düşünje dizaýnlaryny hödürleýär.Müşderilerimiz bilen düýpli gözden geçirilenden we giňişleýin çekişmelerden soň, degişli enjamlary we ulgamlary saýlap, jikme-jik we doly dizaýny taýýarlaýarys.

 • Hil barlagy

  BSL, çig mal barlagy, kömekçi synag, önüm synagy, proses barlagy, bäş modulyň laboratoriýa synagy töwereginde garaşsyz hil barlagy merkezini döredýär.Çig maldan zawoda berk gözegçilik edip başlap, işjeň synag re modeimini alyň.Önümçilik prosesi yzarlandy we gözegçilikde saklandy.

 • Satuwdan soň

  BSL hünär arassalaýyş otaglary üçin giňişleýin çözgüt meýilnamasyny hödürleýär we ähli taraplaýyn, toplumlaýyn hyzmatlary ýerine ýetirýär, şol sanda: talaplaryň derňewi, taslama dizaýny, sitata, önümçilik tertibi, gowşuryş, gurluşyk ugrukdyrylyşy, okuw we gündelik ulanyş we tehniki hyzmat.

Taslamalarymyz

BSL Arassa otag paneli ýokary tehnologiýaly elektronika, derman, himiýa,
iýmit we beýleki arassa otaglar ...

 • 20+

  Senagat tejribesi

 • 200+

  Işgärler

 • 50+

  Exurt eksporty

 • 500+

  Hyzmatdaşlyk kompaniýalary

Biz hakda
kompaniýasy

Iň oňat lider arassalaýyş tehnologiýasy (Jiangsu) Co., Ltd. modully arassa otag ulgamlarynyň öňdebaryjy öndürijisidir.20 ýyllyk önümçilik tejribesi.BSL senagat awtomatiki gözegçiliginiň täze ugruny ösdürýär we arassa otag in engineeringenerçiligi üçin arassa otag materiallary üçin yzygiderli we hemmetaraplaýyn çözgütleri üpjün edýär.

has giňişleýin gör