• facebook
 • Twitter
 • Youtube
 • Baglanyşyk

50m poliuretan paneli

gysga düşündiriş:

Model: BPA-CC-05

Lighteňil we çydamly, gurmak aňsat, amaly giň

Malylylyk izolýasiýa öndürijiligi: 1.8kkal / m2 / sag / ℃

Ses izolýasiýasynyň öndürijiligi: 20dB

Fireangyna garşylyk: B synpy


Önümiň spesifikasiýasy

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Zawod sergisi

Haryt aýratynlyklary

Önümçilik displeýi (1)
Önümçilik displeýi (3)
Önümçilik displeýi (2)
Önümçilik displeýi (4)

Ady:

50 mm poliuretan paneli

Model:

BPA-CC-05

Düşündiriş:

 • ● reňkli örtükli polat plastinka
 • ● poliuretan
 • ● reňkli örtükli polat plastinka

Paneliň galyňlygy:

50mm

standart modullar: 980mm 、 1180mm standart däl görnüşde düzülip bilner

Tabak materialy:

PE poliester, PVDF (florokarbon), duzlanan plastinka, antistatik

Plastinanyň galyňlygy:

0,5mm 、 0.6mm

Süýümiň esasy materialy:

Poliuretan (45g / m3)

birikdiriş usuly:

Merkezi alýumin baglanyşygy, erkek we aýal rozetka baglanyşygy


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Dürli gurluşyk zerurlyklary üçin köpugurly we täsirli çözgüt, elde ýasalan poliuretan panellerimizi hödürlemek.Bu ýeňil we çydamly panel, üçek, diwar we bölmek pudagyny özgertmek üçin niýetlenendir.

  El bilen ýasalan poliuretan panellerimiziň köp sanly amaly bar, olary islendik gurluşyk taslamasyna köp taraply we gymmatly goşundy edýär.Polatdan ýasalan zawod binalary üçin gaty amatly, üçekler, diwarlar we bölekler üçin ajaýyp ýylylyk izolýasiýa täsirini üpjün edýär.Mundan başga-da, dürli çärelere amatly ýer berýän ýönekeý çäre otaglary üçin hem ajaýyp.

  El bilen ýasalan poliuretan sahypamyzyň ajaýyp aýratynlyklaryndan biri, sowuk saklamak we kriogen ussahanalary üçin amatlydyr.Iň ýokary izolýasiýa häsiýetleri, mazmunyň täze we goralmagyny üpjün edip, islenýän temperaturany saklamaga kömek edýär.Iň talap edilýän temperatura talaplaryny hem kanagatlandyryp bilýän gözegçilik gurşawyny döretmek üçin bu panellere bil baglap bilersiňiz.

  Howadan arassa otag gurýarsyňyzmy ýa-da dowamly ýaşaýyş meýdany gurýarsyňyzmy, elde ýasalan poliuretan panellerimiz ajaýyp saýlawdyr.Ajaýyp öndürijilik, çydamlylyk we estetika bilen bir hatarda iň ýokary pudak standartlaryna laýyk gelýär.Bu panel bilen, wizual özüne çekijiligi we häzirki zaman bezegini üpjün etmek bilen giňişligiňiziň netijeliligini we işleýşini artdyryp bilersiňiz.

  Kompaniýamyzda, müşderileriň kanagatlanmagyny ileri tutýarys we aýratyn zerurlyklaryňyzy kanagatlandyrmak üçin iň ýokary hilli önümleri bermäge çalyşýarys.El bilen ýasalan poliuretan panellerimiz, kämillige we täzelige ygrarlylygymyzyň subutnamasydyr.Diňe garaşýanlaryňyza laýyk gelmeýän, önümçilikde öňdebaryjy çözgütleri hödürlemek bilen buýsanýarys.

  Sözümiň ahyrynda, elde ýasalan poliuretan panelleri gurluşyk pudagynda oýun çalşygydyr.Onuň ýeňil, ýöne çydamly tebigaty, ýönekeý gurnama prosesi we köp sanly programma ony islendik taslama üçin bahasyna ýetip bolmajak baýlyga öwürýär.Polat zawodynyň binasy üçin ygtybarly üçek çözgüdi ýa-da sowuk dükan üçin gowy izolirlenen bölek gerekmi, bu panel islegleriňizi kanagatlandyryp biler.El bilen ýasalan poliuretan panellerimizi saýlaň we gurluşygyň hiliniň we netijeliliginiň tapawudyny başdan geçiriň.