• facebook
 • Twitter
 • Youtube
 • Baglanyşyk

50 mm alýumin bal ary paneli

gysga düşündiriş:

Model : BPA-CC-02

Esasy material ýokary gysyjy güýji bilen özboluşly altyburç gurluşy kabul edýär;Lighteňil agram, gowy tekizlik


Önümiň spesifikasiýasy

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Zawod sergisi

Haryt aýratynlyklary

Önümçilik displeýi (1)
Önümçilik displeýi (3)
Önümçilik displeýi (2)
Önümçilik displeýi (4)

Ady:

50 mm alýumin bal ary paneli

Model:

BPA-CC-02

Düşündiriş:

 • ● reňkli örtükli polat plastinka
 • ● alýumin bal ary
 • ● reňkli örtükli polat plastinka

Paneliň galyňlygy:

50mm

standart modullar: 980mm 、 1180mm standart däl görnüşde düzülip bilner

Tabak materialy:

PE poliester, PVDF (florokarbon), duzlanan plastinka, antistatik

Plastinanyň galyňlygy:

0,5mm 、 0.6mm

Süýümiň esasy materialy:

Alýumin bal ary (apertura 21mm)

birikdiriş usuly:

Merkezi alýumin baglanyşygy, erkek we aýal rozetka baglanyşygy


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Öňküsi ýaly berkligi, güýji we köp taraplylygy birleşdirýän gurluşyk materialy Alýumin bal panelleri bilen tanyşdyrmak.Üýtgeşik altyburçly gurluş ýadrosyny özünde jemleýän bu ösen panel, diňe bir ýeňil bolman, eýsem ajaýyp gysyş güýjüne hem eýe bolup, dürli programmalar üçin ajaýyp saýlama bolýar.

  Alýumin bal ary paneliniň esasy materialy, iň oňat öndürijiligi üpjün etmek üçin iň ýokary takyklyk bilen işlenip düzülendir.Altyburçly bal ary gurluşy, agramy ep-esli azaltmak bilen iň ýokary güýje mümkinçilik berýär.Bu ýeňil häsiýet, howa we howa ýaly agramy azaltmagy talap edýän pudaklar üçin ilkinji saýlawy edýär.

  Alýumin bal ary panelleriniň ajaýyp aýratynlyklaryndan biri, ajaýyp tekizligi.Önümçiliginde ulanylýan tehnologiýa, binagärlik örtüginden başlap, içerki dizaýna çenli dürli ulanylyş üçin ajaýyp tekiz ýüzleri üpjün edýär.Bu tekizlik derejesi aňsat gurnamaga mümkinçilik berýär we ajaýyp wizuallary kepillendirýär.

  Ajaýyp gysyjy güýji bilen, alýumin bal ary panelleri ýokary basyş gurşawyna çydap bilýär we gurluş bitewiligi möhüm bolan programmalar üçin amatly edýär.Durnuklylygy, görnüşine zyýan bermezden, agyr ýüklere çydap biljekdigini, binagärlere we dizaýnerlere gurluş şowsuzlygyndan gorkman innowasiýa dizaýnlaryny döretmäge çeýeligi üpjün edýär.

  Alýumin bal ary panelleriniň köp taraplylygy çäksizdir.Onuň ýeňil häsiýetleri we ajaýyp güýji ony dürli pudaklarda we amalyýetlerde amatly edýär.Arhitektura ulanylyşy, howa giňişligi gurluşlary, içerki bölekler ýa-da deňiz goşundylary bolsun, panel dürli taslamalar üçin ajaýyp çözgütdigini subut edýär.

  Alýumin bal ary panelleriniň ýene bir artykmaçlygy, olaryň ýangyna garşylygydyr.Paneller aşa gyzgynlyga çydap biler we ýangyn howpsuzlygy boýunça berk düzgünleri ýerine ýetirip biler.Fireangynyň ýaýramagyny we intensiwligini gijikdirmek ukyby, has ýokary howpsuzlyk derejesini üpjün edýär we söwda we ýaşaýyş jaýlary üçin ajaýyp saýlama bolýar.

  Mundan başga-da, alýumin bal ary panelleri ýokary derejede düzülip bilner.Dürli ululyklary, bezegleri we reňkleri goşmak bilen aýratyn talaplara laýyklaşdyrylyp bilner.Bu köpugurlylyk, arhitektorlara we dizaýnerlere panelleriň ajaýyp hilini we işleýşini saklamak bilen, döredijiligini açmaga we özboluşly görnüşlerini janlandyrmaga mümkinçilik berýär.

  Sözümiň ahyrynda, alýumin bal ary panelleri gurluşyk pudagynda oýun çalşygydyr.Özboluşly altyburçly gurluşy deňi-taýy bolmadyk gysyjy güýji üpjün edýär, ýeňil tebigaty bolsa işlemegi we gurmagy aňsatlaşdyrýar.Ajaýyp tekizlik, ýangyna garşylyk we özleşdirmek opsiýalary bilen, panel gurluşlarymyzy we dizaýnymyzy üýtgeder.Indiki taslamaňyz üçin alýumin bal ary panellerini saýlaň we güýç, köptaraplylyk we täzelikleriň ajaýyp utgaşmasyny başdan geçiriň.