• facebook
 • Twitter
 • Youtube
 • Baglanyşyk

50 mm goşa gips we rokwool paneli

gysga düşündiriş:

Model: BPA-CC-13 、 BPB-CC-03

El bilen öndürilen 50 mm metaldan ýasalan gips ýüň ýüň sandwiç paneli panel bilen reňkli ýa-da poslamaýan polat plastinkany kabul edýär, daş-töweregindäki galvanizli polat zolaklar we galvanizli burçlar gyrasy möhürlenendir, gaýa ýüň + iki taraply gips tagtasy bilen doldurylýar içki ýadro gatlagy, gyzdyrylýar, basmak, bejermek we beýleki amallar arkaly öndürilýär.


Önümiň spesifikasiýasy

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Zawod sergisi

Haryt aýratynlyklary

Önümçilik displeýi (1)
Önümçilik displeýi (2)
Önümçilik displeýi (3)
Önümçilik displeýi (4)

Ady:

50 mm goşa gips we rokwool paneli 75 mm goşa gips we rokwool paneli

Model:

BPA-CC-13 BPB-CC-03

Düşündiriş:

 • ● reňkli örtükli polat plastinka
 • ● gips
 • ● gaýa ýüň
 • ● gips
 • ● reňkli örtükli polat plastinka

Paneliň galyňlygy:

50mm

75mm
standart modullar: 980mm 、 1180mm standart däl görnüşde düzülip bilner 

Tabak materialy:

PE poliester, PVDF (florokarbon), duzlanan plastinka, antistatik

Plastinanyň galyňlygy:

0,5mm 、 0.6mm

Süýümiň esasy materialy:

Daş ýüň 120K + goşa gatlak 9.5mm gips tagtasy

birikdiriş usuly:

Merkezi alýumin baglanyşygy, erkek we aýal rozetka baglanyşygy


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Innowasiýa önümimizi buýsanç bilen hödürleýäris - iki gatly gips gaýa ýüň arassalaýjy el paneli.Bu önüm reňkli polat plastinanyň berkligini panel materialy hökmünde we iki gatly gaýa ýüň gips tagtasynyň ajaýyp ýylylyk izolýasiýasy we ses izolýasiýa öndürijiligini birleşdirýär.

  El bilen ýasalan iki gatly gips gaýa ýüň reňkli polat paneller dürli programmalar üçin birnäçe artykmaçlygy üpjün etmek üçin niýetlenendir.Ajaýyp daşky görnüşi we ajaýyp ussatlygy bilen bu tagta ýaşaýyş we täjirçilik taslamalary üçin estetiki çözgüt hödürleýär.

  Bu önümiň esasy aýratynlyklaryndan biri ses izolýasiýasydyr.Iki gatly gurluşyň we gaýa ýüňi doldurmagyň utgaşmasy sesiň ýaýramagyny netijeli azaldyp, asuda gurşaw döredip biler.Ofis, mekdep ýa-da öý bolsun, bu panel daşky gurşawyň sesiniň öndürijilige ýa-da asuda durmuşa päsgel bermezligini üpjün edýär.

  Mundan başga-da, bu önüm ajaýyp ýylylyk izolýasiýasyna we ýylylyk izolýasiýa aýratynlyklaryna eýedir.Gips gatlagynyň goşa gatlagyna gaýa ýüň goşulmagy, iň oňat ýylylyk netijeliligini üpjün edýär, yssy howada içerki gurşawy sowuk we sowuk aýlarda ýyly saklaýar.Bu diňe bir rahatlygy gowulaşdyrmak bilen çäklenmän, energiýa sarp edilişini hem azaldyp, ekologiýa taýdan arassa saýlamaga öwürýär.

  Mundan başga-da, iki gatly gips gaýa ýüň arassalaýjy elde ýasalan panellerimiz, ýer titremesinde gurluşyk üçin ygtybarly we ygtybarly saýlawy üpjün edip, seýsmiki garşy ajaýyp öndürijilige eýedir.Onuň titremegine we titremegine garşy durmak ukyby binalaryň gurluş bitewiligini üpjün edýär, ýaşaýjylary we olaryň zatlaryny goraýar.

  Netijede, önümlerimiz ýangyndan goramagyň iň ýokary standartlaryna laýyk gelýär.Iki gatly gips tagtasy, binanyň we ýaşaýjylaryň howpsuzlygyny ýokarlandyryp, ýangynyň ýaýramagynyň öňüni alýar.Bu hil, panellerimizi ýangyn howpsuzlygy düzgünleri möhüm bolan köpçülikleýin binalarda ulanmak üçin amatly edýär.

  Sözümiziň ahyrynda, iki gatly gips gaýa ýüň arassalaýjy elde ýasalan panellerimiz, içerdäki dürli programmalar üçin ajaýyp çözgütleri üpjün edýär.Estetiki bezegi, ajaýyp ses we ýylylyk izolýasiýasy, zarba we ýangyna garşylygy bilen önüm islendik gurluşyk taslamasy üçin ygtybarly we köp taraply saýlawdyr.Iki gatly gips gaýa ýüň panellerimiz, rahatlykdan we howpsuzlykdan lezzet almaga mümkinçilik berýär.