• facebook
 • Twitter
 • Youtube
 • Baglanyşyk

50 mm magniý oksisulfid paneli

gysga düşündiriş:

Model: BPA-CC-04

Lighteňil gurluşy: göwrümi 200Kkg / m3

Temperatureokary temperatura garşylygy: 1200 above-dan ýokary temperatura garşylyk

Fireangyna garşylyk: A synp


Önümiň spesifikasiýasy

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Zawod sergisi

Haryt aýratynlyklary

Önümçilik displeýi (1)
Önümçilik displeýi (3)
Önümçilik displeýi (2)
Önümçilik displeýi (4)

Ady:

50 mm magniý oksisulfid paneli

Model:

BPA-CC-04

Düşündiriş:

 • ● reňkli örtükli polat plastinka
 • ● magniý oksulfid
 • ● reňkli örtükli polat plastinka

Paneliň galyňlygy:

50mm

standart modullar: 980mm 、 1180mm standart däl görnüşde düzülip bilner

Tabak materialy:

PE poliester, PVDF (florokarbon), duzlanan plastinka, antistatik

Plastinanyň galyňlygy:

0,5mm 、 0.6mm

Süýümiň esasy materialy:

Magniý oksisulfid ((200kg / m3))

birikdiriş usuly:

Merkezi alýumin baglanyşygy, erkek we aýal rozetka baglanyşygy


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Magniý oksidi tagtalary bilen tanyşdyrmak: Oda çydamly bina çözgüdi

  Magniý oksulfid panellerimiz.Özboluşly aýratynlyklary we ajaýyp öndürijiligi bilen panel deňsiz-taýsyz howpsuzlygy, berkligi we dizaýn çeýeligini hödürlär.

  Magniý oksulfid paneliniň ýeňil gurluşy ony adaty gurluşyk materiallaryndan tapawutlandyrýar.Agramy bary-ýogy 200Kkg / m3 bolan paneller güýç ýa-da durnuklylyga zyýan bermezden ýeňil alternatiwa hödürleýär.Onuň ýeňil tebigaty, has çalt we has netijeli gurluşyk işine mümkinçilik berýän we daşamagy aňsatlaşdyrýar.

  Magniý oksulfidpaneliň iň täsir galdyryjy aýratynlyklaryndan biri, onuň ýokary temperatura garşylygydyr.1200-den gowrak temperatura çydap bilýär°C, ýokary ýylylyga garşylyk gurşawyny talap edýän programmalar üçin amatly edýär.Senagat şertleri, aşhana meýdançasy ýa-da ýangyna garşy sebit bolsun, bu panel ýaşaýjylary howpsuz saklamak bilen rahatlyk berýär.

  Önümlerimiziň dizaýnynda howpsuzlyk birinji orunda durýar we magniý oksulfid panelleri hem muňa ýol bermeýär.Onda senagat standartlaryndan we düzgünlerinden ýokary A synpy bar.Diýmek, ýangyn ýüze çykan halatynda panel ýangynyň ýaýramagyna goşant goşmaz, gurluş zeperleri we adamlara şikes ýetmek howpuny ep-esli azaldar.

  Magniý oksulfid panelleri diňe bir howpsuzlygy ileri tutman, eýsem ajaýyp dizaýn çeýeligini hem hödürleýär.Onuň ýumşak, häzirki zaman görnüşi arhitektorlara we dizaýnerlere binagärlik estetikasynda täze mümkinçilikleri öwrenmäge mümkinçilik berýär.Söwda binalaryndan başlap, ýaşaýyş jaý taslamalaryna çenli paneller funksiýany we stili yzygiderli garyşdyryp, islendik gurluşa çylşyrymly täsir edýär.

  Mundan başga-da, magniý oksulfid paneli ekologiýa taýdan arassa.Tebigy materiallardan ýasalýar we zyýanly maddalardan azat bolup, eko-düşünjeli amallary ileri tutýan gurluşykçylar we işläp düzüjiler üçin durnukly saýlaw bolýar.Bu paneli saýlamak bilen, diňe bir taslamaňyzyň howpsuzlygyny we estetikasyny gowulaşdyrman, eýsem ýaşyl geljege goşant goşýarsyňyz.

  Jemläp aýtsak, magniý oksulfid panelleri gurluşyk pudagynda oýun çalşyjydyr.Onuň ýeňil gurluşy, ýokary temperatura garşylygy, ýangynyň öndürijiligi beýleki gurluşyk materiallaryndan has ýokarydyr we howpsuz we çydamlydyr.Dizaýn çeýeligi we daşky gurşawyň durnuklylygy ony ähli binanyň zerurlyklary üçin köp taraply we jogapkärli saýlamaga öwürýär.Magneziýa kükürt panelleri bilen, senagatyň iň ýokary ülňülerine eýerip, ýaşaýjylary howpsuz, ajaýyp pena bilen üpjün edýändigiňizi bilip, ynam bilen gurup bilersiňiz.Gurluşyk taslamaňyzy täze belentliklere çykarjak ynkylap magniý oksulfid tagtasyny başdan geçiriň.