• facebook
  • Twitter
  • Youtube
  • Baglanyşyk

Saglygy goraýyş

Saglygy goraýyş

Saglygy goraýyş

BSLtech saglygy goraýyş çözgüdi

Saglygy goraýyş tejribäňizi ösdüreniňizde, köplenç berk we jikme-jik düzgünler bilen iş salyşarsyňyz.BSL lukmançylyk pudagynda GMP protokollaryny goldamak üçin arassa otaglary we akym şkaflaryny ösdürýär.Doly talaplary ýerine ýetirmek bilen amallar optimal işleýär.Arassa otaglar doly ýuwulýan potolok ulgamy bilen enjamlaşdyrylandyr.Özboluşly çarçuwaly dizaýn, arassa otagyň aňsat we çalt arassalanmagyny aňsatlaşdyrýar.

Slimline dolandyryş ulgamy

BSL tarapyndan arassalanýan otaglarda we akym şkaflarynda işlemek, ISO 14644 standartyna laýyklykda otaglarda işlemegi aňladýar. Mundan başga-da, BSL-iň Slimline dolandyryş ulgamy howanyň hakyky hil gözegçiligini kepillendirýär.Ulgam howanyň tizligini we kosmosdaky bölejikleriň sanyny yzygiderli ölçär.Iň möhüm prosesler, BSL tarapyndan arassalanýan otaglarda we akym şkaflarynda rahat işlär.

Saglygy goraýyşdaky adaty prosesler:

● Lukmançylyk enjamlaryny öndürmek we ýygnamak
● Durmuş ylymlary
Ote Biotehnologiýa
Cell Öýjükli gözleg
Medical Lukmançylyk enjamlaryny arassalamak we gaplamak
● Neşe serişdelerini iberiş ulgamlary
Sanjym galyplary