• facebook
  • Twitter
  • Youtube
  • Baglanyşyk

Arassa kabina

gysga düşündiriş:

Arassa otaglar bilen tanyşdyrmak - dürli programmalar üçin arassa we gözegçilikli gurşaw döretmek üçin iň soňky çözgüt.Bu innowasiýa önümi, işiňizde iň ýokary arassalygy we howpsuzlygy üpjün edip, arassa we steril iş ýerini üpjün etmek üçin döredildi.


Önümiň spesifikasiýasy

Haryt bellikleri

Zawod sergisi

Jikme-jiklik

Arassa otaglar bilen tanyşdyrmak - dürli programmalar üçin arassa we gözegçilikli gurşaw döretmek üçin iň soňky çözgüt.Bu innowasiýa önümi, işiňizde iň ýokary arassalygy we howpsuzlygy üpjün edip, arassa we steril iş ýerini üpjün etmek üçin döredildi.

Arassa otaglar howadaky hapalary, tozany we bölejikleri netijeli aýyrýan, laboratoriýa işi, derman önümçiligi, elektron gurnama we başgalar ýaly duýgur prosesler üçin oňat gurşaw döredýän iň häzirki zaman süzgüç ulgamlary bilen enjamlaşdyrylandyr.Öňdebaryjy dizaýny we gurluşygy, kabinanyň içindäki howanyň yzygiderli arassalanmagyny, arassa we gözegçilik edilýän atmosferany saklamagyny üpjün edýär.

Bu köptaraply önümi gurmak aňsat we aýratyn talaplaryňyza görä düzülip bilner.Kiçijik iş meýdany üçin ykjam arassalaýyş otagy ýa-da önümçilik goşundylary üçin has uly enjam gerek bolsa-da, arassa otaglar islegleriňize görä düzülip bilner.Onuň modully dizaýny, iş şertlerini üýtgetmek üçin çeýe çözgüt edip, aňsat giňelmäge we konfigurasiýa etmäge mümkinçilik berýär.

Arassa otaglar hem ulanyjylaryň amatlylygyny göz öňünde tutup döredildi.Düşünjeli dolandyryşlar we ulanyjy üçin amatly interfeýs işlemegi aňsatlaşdyrýar, çydamly gurluşy bolsa uzak möhletli öndürijiligi we ygtybarlylygy üpjün edýär.Cleanumşak we döwrebap dizaýny bilen Arassa stend islendik iş meýdanyna bökdençsiz garyşyp, işlemegi we estetikany güýçlendirýär.

Amaly peýdalardan başga-da, arassa howlular has sagdyn we howpsuz iş gurşawyny döretmäge kömek edip biler.Howany hapalaýan maddalara netijeli gözegçilik etmek bilen, hapalanmak töwekgelçiligini azaltmaga kömek edýär we prosesiň we önümiň bitewiligini üpjün edýär.Arassaçylyk we takyklyk möhüm bolan pudaklarda ony möhüm gural edýär.

Umuman aýdanyňda, arassa kabinalar deňsiz-taýsyz öndürijiligi, köpugurlylygy we ygtybarlylygy hödürleýän arassa we gözegçilikli gurşawy döretmek üçin iň möhüm çözgütlerdir.Gözleg, önümçilik ýa-da başga goşundylar üçin önelgesiz iş ýerini saklamalymy, arassaçylyk otaglary arassaçylygyň we howpsuzlygyň iň ýokary ülňülerini üpjün etmek üçin amatlydyr.Amalyňyzy indiki arassaçylyk we netijelilik derejesine çykarmak üçin arassa akja maýa goýuň.

Önümiň jikme-jik beýany

Diwar materialy: Organiki aýna / Anti-statik gözenegiň perdesi.
Çarçuwalar: Epoksi poroşok bilen örtülen polat / Poslamaýan polatdan inedördül turba / Ekstrudirlenen alýumin
Şift materialy: Poslamaýan polat / Poroşok bilen örtülen sowuk rulonly polat / Anti-statik gözenegiň perdesi / Anti-statik akril tagta
Arassa synp: ISO 5 - 8

Arassa stend gaty çeýe.Modully gurnama dizaýny sebäpli zerurlygymyza görä islendik iş ýerinde gurmak we göçürmek aňsat.Gerek bolsa ululygyny goşup ýa-da ululygyny azaldyp bileris.Simpleönekeý dizaýn bilen az çykdajy edýär.

Wallumşak diwar arassalaýyş otagy ýa-da arassa çadyr polat bilen örtülen ýa-da poslamaýan polatdan öndürilip bilner.Dört tarapy bolsa perde ýa-da PVX perde.

Customöriteleşdirilen dizaýn bu ýumşak diwar arassalaýyş otagy / arassa stend üçin elýeterlidir.

Hemişelik, gaty diwar arassalaýyş ulgamlaryndan tapawutlylykda, ýumşak diwar arassalaýyş otaglarynda plastmassadan, köplenç potolokdan ýa-da beýleki ýokary nokatlardan asylan zolaklar bolýar.

Şeýle hem, çarçuwada berk uzaldylan matalar bilen gurşalyp bilner.

Arassa stend, dürli arassaçylyk derejesi we giňişlik birleşmesi bilen çalt döredilen ýönekeý arassa otagdyr.
Ulanyjynyň islegine görä dizaýn edilip bilner, şeýle hem kiçi maýa goýumlary we ýokary arassalaýyş bilen göçürilýän nusga arassalaýjy enjam.
Janköýer şkafyny alýumin profil saklaýjynyň üstünde goýuň we daş-töweregi anti-statik perde / anti-statik pleksiglas bilen örtülen we daş-töweregi polo positiveitel basyşy tebigy kabul edýär;

gaz we beýleki görnüşler, arassa kabinadaky arassalygy 100-300000 derejesine ýetirýär.
Häzirki wagtda ýerli ýokary arassaçylyk iş gurşawyny üpjün etmek üçin elektronika, biotehnologiýa, lukmançylyk, azyk, takyk gurallar we beýleki pudaklaryň arassa we steril iş gurşawynda giňden ulanylýar.

Arassa stend, çalt gurup boljak ýönekeý arassa otagdyr.Çalt gurnama, gysga gurluşyk döwri, ýokary çeýeligi we gowy göçüş aýratynlyklary bar.Arassa otag dizaýny üçin iň gowy saýlaw.Derman, eksperimental dermanlar, gaýtadan işlemek formulasy, himiýa we biohimiýa pudaklarynda ulanmak üçin amatly.Şol bir wagtyň özünde, arassaçylyk talaplary has ýokary bolan käbir ýerler talap edilýän we çykdajylary azaltmak üçin ýerli goşmaçalar girizilip bilinýän umumy arassa otaglarda hem ulanylyp bilner.

Aýratynlyklar

1. Custöriteleşdirilen dizaýn makullanýar.

2. singeke-täk ýa-da birleşdirilip bilner.

3. civilüz arassa derejeli raýat görnüşi we ýasalan görnüşli arassa otag bilen deňeşdirilende, az çykdajyly we çalt täsir edýär we aňsatlyk bilen gurnalyp bilner.

4. Modully gurluşyk, arassa derejäni ýokarlandyrmak aňsat, giňelmek we gaýtadan ulanyp boljak, amatly hereket (alhliumumy tigir oturdylyp bilner).

Aýratynlyklary

Standart däl özleşdirme


  • Öňki:
  • Indiki: