• facebook
 • Twitter
 • Youtube
 • Baglanyşyk

Arassa otag alýumin garyndy howa geçirijilik gapysy

gysga düşündiriş:

BSD-A-02

 

Arassa otag alýuminiý garyndy howa geçirijilik gapysy alýuminiý garyndy gapy çarçuwasyny, reňkli polat plastinka gapy ýapragyny, üç tarapy öz-özüni köpürýän rezin zolaklar bilen möhürlenýär we aşagy tozan süpüriji zolaklar bilen möhürlenýär.Gowy möhür gerek arassa otaglar üçin döredilen önüm!


Önümiň spesifikasiýasy

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Zawod sergisi

Haryt aýratynlyklary

Faceerüsti material:

0,4 ~ 0,5 mm reňkli örtükli polat plastinka (galvanizli plastinka, poslamaýan polat plastinka, antistatiki, florokarbon reňkli örtükLaminirlenen polat)

Esasy material:

gaýa ýüň

Plastinanyň görnüşi:

çukur

Galyňlygy:

50mm, 75mm, 100mm

Uzynlyk:

müşderiniň zerurlyklaryna we transport şertlerine laýyklykda düzülendir

Giňligi:

950,1150

Reňk:

islenýän taslama boýunça saýlanýar (adaty ak çal)


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Arassa otag alýuminiý howa geçirijilik gapylary islendik arassalaýyş desgasynyň aýrylmaz bölegidir.Bu gapylar, hapalanýanlary saklamazlyk we arassa otagyň içinde zerur howa basyşyny saklamak arkaly arassaçylyk gurşawynyň bitewiligini saklamakda möhüm rol oýnaýar.Bu makalada arassa otag alýuminiý howa geçirijilik gapylaryny hödürleýäris we olaryň arassalaýyş programmalarynda ähmiýetini ara alyp maslahatlaşýarys.

  Arassa otaglar, ýokary arassaçylyk ülňülerini üpjün etmek üçin tozan, mikroorganizmler we aerozol bölejikleri ýaly howa arkaly bölejikleriň derejesini dolandyryp boljak aýratyn şertlerdir.Muňa ýetmek üçin arassa otag arassa otagyň gapysyny goşmak bilen birnäçe ýörite enjamlar bilen enjamlaşdyrylandyr.Şolaryň arasynda arassa otag alýuminiý garyndy howa geçirijilik gapysy, möhürlemegiň ajaýyplygy we berkligi sebäpli oňaýlydyr.

  Arassa otag alýumin garyndy howa geçirijilik gapysynyň esasy wezipesi howanyň syzmagynyň öňüni almak we hapalaýjy maddalaryň girmegini azaltmakdyr.Bu gapylar, arassalanan otagyň zerur arassaçylygynyň hemişe saklanmagyny üpjün edip, ýapylanda howa geçirijilik möhürini emele getirýär.

  Arassa otag alýuminiý howa geçirmeýän gapylar, güýji, ýeňil agramy we poslama garşylygy bilen tanalýan ýokary hilli alýumin garyndysyndan ýasalýar.Bu, köplenç yzygiderli dezinfeksiýa we berk arassalaýyş gözegçiligini talap edýän arassa otaglarda ulanmak üçin amatly edýär.Mundan başga-da, alýumin garyndy materialy saklamak aňsat we uzak ömri bar, ýygy-ýygydan çalyşmagyň zerurlygyny azaldýar.

  Arassa otag alýuminiý howa geçirmeýän gapylaryň ýene bir möhüm aýratynlygy, köp taraplylygydyr.Bu gapylary dürli arassalaýyş otaglarynyň klassifikasiýalaryna we aýratyn talaplaryna laýyklaşdyryp bolýar.Iň oňat öndürijiligi üpjün etmek üçin dürli gapy ululyklarynda, howa akymynyň tizliginde we basyş diferensiýalarynda öndürilip bilner.Mundan başga-da, bu gapylar arassa otagyň içindäki dürli ýerlere gözegçilik edilýän elýeterliligi üpjün edip, elektron gulplar bilen enjamlaşdyrylyp bilner.

  Gysgaça aýdanyňda, arassa otag alýumin garyndy howa geçirijilik gapysy arassa otag desgalarynyň möhüm bölegidir.Howanyň dogry basyşyny saklamak, hapalanmagyň öňüni almak we düzülip bilinýän dizaýn wariantlaryny hödürlemek ukyby olary islendik arassa otag gurmak üçin ideal edýär.Alýuminiý howa geçirijilikli ýokary hilli arassa gapylara maýa goýmak, arassa ömrüniň uzak ömrüni we optimal işlemegini üpjün edýär, içindäki möhüm prosesleri we çäreleri goraýar.

  Baglanyşyklyönümleri