• facebook
 • Twitter
 • Youtube
 • Baglanyşyk

Otag alýumin garyndysy melamin rezin gapysyny arassalaň

gysga düşündiriş:

BSD-A-01

 

Arassa otag alýuminiý garyndysy melamin rezin gapysy alýumin garyndy gapy çarçuwasyny, melamin rezin paneliniň gapy ýapragyny, üç tarapy öz-özünden köpürjikli rezin zolaklar bilen möhürlenýär we aşagy tozan süpüriji zolaklar bilen möhürlenýär.Gowy möhürlenmäge mätäç arassa otaglar üçin döredilen önüm!

 


Önümiň spesifikasiýasy

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Zawod sergisi

Adaty ululyk • 900 * 2100 mm
• 1200 * 2100mm
• 1500 * 2100 mm
• Şahsylaşdyrma
Umuman galyňlygy 50/75 / 100mm / özleşdirilen
Gapynyň galyňlygy 50/75 / 100mm / özleşdirilen
Material galyňlygy • Gapynyň çarçuwasy: 1,5 mm galvanizli polat
• Gapy paneli: 1,0 mm galvanizli polat list "
Gapynyň esasy materialy Ameangyn saklaýan kagyz bal ary / alýumin bal ary / gaýa ýüň
Gapynyň penjiresini görmek • Sag burç goşa penjire - gara / ak gyrasy
• Tegelek burç goşa penjireler - gara / ak bezeg
• Daşarky inedördül we içki tegelek goşa penjireler - gara / ak gyrasy
Enjam enjamlary • Gulpy gulplamak: tutawaç gulpy, tirsek basmak gulpy, gaçmak gulpy
• Çeňňek: 304 poslamaýan polatdan aýrylýan ilik
• Gapy has ýakyn: daşky görnüşi.Gurlan görnüş
Möhürlemek çäreleri • Gapy paneli ýelim sanjymynyň öz-özüni köpürýän möhür zolagy
• Gapynyň ýapragynyň aşagyndaky möhür zolagyny götermek "
Faceerüsti bejermek Elektrostatik sepmek - reňk islege bagly

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Arassa otagyň berk talaplaryny kanagatlandyrmak üçin döredilen iň täze çözgüt, innowasion arassa otag alýumin melamin rezin gapysy bilen tanyşdyrmak.Highokary takyklyk we hil bilen öndürilen gapy optimal arassalygy, işlemegi we çydamlylygy üpjün edýär, bu bolsa derman, elektronika we saglygy goraýyş ýaly pudaklar üçin ajaýyp bolýar.

  Arassa otagymyz alýumin garyndysy melamin rezin gapylary, galyndylara, bakteriýalara we himiki maddalara ýokary çydamly, steril we howpsuz gurşawy kepillendirýän materiallaryň özboluşly birleşmesini özünde jemleýär.Güýçli alýumin garyndy çarçuwasy bilen gurlan gapy, ýeňil dizaýny saklamak bilen ajaýyp güýç berýär.Bu islendik arassalaýyş desgasyna aňsat gurnamagy we bökdençsiz birleşmegi üpjün edýär.

  Gapy önümçiliginde ulanylýan melamin çybygynyň çyzylmagyna, täsirine we çyglylygyna ajaýyp garşylygy bar.Bu diňe bir gapynyň ömrüni uzaltmak bilen çäklenmän, tehniki hyzmatyň çykdajylaryny hem azaldar we islendik arassalaýyş desgasy üçin tygşytly saýlaw bolar.Gapynyň tekiz ýüzüni arassalamak hem aňsat, gymmatly wagt we güýji tygşytlaýar.

  Gapy howa geçirijiligini we ses izolýasiýasyny üpjün etmek üçin jikme-jikliklere üns bilen gowy bezelendir.Bu, arassa gurşawyň bitewiligini saklamakda möhüm faktor bolan tozanyň, bölejikleriň we sesleriň aralaşmagynyň öňüni alýar.Güýçli çarçuwalar we berkidilen ilikler, gapynyň ýokary basyşly diferensiýalara garşy durmak ukybyny hasam güýçlendirýär, ygtybarly berkitmäni we goragy üpjün edýär.

  Täsirli tehniki aýratynlyklardan başga-da, arassa otagymyz alýumin garyndy melamin rezin gapylary ýumşak we häzirki zaman estetikasyna eýedir.Onuň minimalistik dizaýny, islendik arassa otag bilen yzygiderli garyşyp, hünärli, ýöne çylşyrymly gurşaw döredýär.

  Müşderiniň kanagatlanmagyny ileri tutýarys we ýokary hilli gözegçilik standartlarymyza buýsanýarys.Arassa otagymyz alýumin garyndy melamin rezin gapylary, pudak düzgünlerine laýyk gelmek we ondan ýokary geçmek üçin berk synag proseduralaryndan geçýär.Arassaçylygyň we işlemegiň iň ýokary ülňülerini üpjün edýän ygtybarly, ýokary hilli önümleri bermäge borçlanýarys.

  Arassa otagyňyz üçin uzak wagtlap işlemek, çydamlylyk we estetika üçin ygtybarly çözgüt hökmünde arassa otagly alýumin garyndy melamin rezin gapylaryny saýlaň.Gymmat bahaly gurşawyňyzyň tämiz otaglaryň täsin kynçylyklary üçin ýörite döredilen iň häzirki zaman gapylary bilen goralýandygyny bilip, rahatlyk gazanyň.

  Baglanyşyklyönümleri