• facebook
  • Twitter
  • Youtube
  • Baglanyşyk

Arassa otag bilen örtülen polat gapy

gysga düşündiriş:

BSD-P-01

Arassa polat gapy, egilip we basyp galvanizli polatdan ýasalýar.Üç tarapy öz-özünden köpürjikli rezin zolaklar bilen, aşagy bolsa tozan süpüriji zolaklar bilen möhürlenendir.Gowy möhürlenmegi talap edýän arassa otaglar üçin öndürilen önüm;dürli reňkler Müşderiniň talaplaryna laýyklykda düzülip bilner!


Önümiň spesifikasiýasy

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Zawod sergisi

Adaty ululyk • 900 * 2100 mm
• 1200 * 2100mm
• 1500 * 2100 mm
• Şahsylaşdyrma
Umuman galyňlygy 50/75 / 100mm / özleşdirilen
Gapynyň galyňlygy 50/75 / 100mm / özleşdirilen
Material galyňlygy • Gapynyň çarçuwasy: 1,5 mm galvanizli polat
• Gapy paneli: 1,0 mm galvanizli polat list "
Gapynyň esasy materialy Ameangyn saklaýan kagyz bal ary / alýumin bal ary / gaýa ýüň
Gapynyň penjiresini görmek • Sag burç goşa penjire - gara / ak gyrasy
• Tegelek burç goşa penjireler - gara / ak bezeg
• Daşarky inedördül we içki tegelek goşa penjireler - gara / ak gyrasy
Enjam enjamlary • Gulpy gulplamak: tutawaç gulpy, tirsek basmak gulpy, gaçmak gulpy
• Çeňňek: 304 poslamaýan polatdan aýrylýan ilik
• Gapy has ýakyn: daşky görnüşi.Gurlan görnüş
Möhürlemek çäreleri • Gapy paneli ýelim sanjymynyň öz-özüni köpürýän möhür zolagy
• Gapynyň ýapragynyň aşagyndaky möhür zolagyny götermek "
Faceerüsti bejermek Elektrostatik sepmek - reňk islege bagly

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Arassa otag polat gapy, arassa otag gurşawynda ulanmak üçin ýörite döredilen gapydyr.Polat materiallaryndan öndürilen bu gapylar, şeýle gözegçilik edilýän şertlerde arassaçylyk we arassaçylyk talaplaryna laýyk gelýär.Arassa polat gapylaryň aýratynlyklary şulary öz içine alyp biler: 1. Poslamaýan polatdan ýasalan gurluşyk: Gapy poslamaýan polatdan, çydamlylygy we poslama garşylygy üpjün edýär.2. Smoothumşak we bökdençsiz ýer: Gapynyň tekiz ýüzünde hapalaýjylaryň ýygnanýan ýerlerini ýok edýär.3. Flush Design: Gapy, daş-töweregindäki diwarlar ýa-da bölekler bilen ýuwulmak üçin niýetlenendir, bölejikleriň duzaga düşüp biljek ýerini azaldýar.4. Howa berk möhür: Hapalaýjylaryň arassa otagyň daşyna girmeginiň öňüni almak üçin gapy gazyk ýa-da möhür bilen berkidildi.5. Özara baglanyşyk ulgamy: Käbir arassa otag polat gapylary, arassa otagyň howa basyşyny ýokarlandyryp, bir gezekde diňe bir gapynyň açylmagyny üpjün etmek üçin gulplama ulgamy bolup biler.6. Giriş penjireleri: Arassaçylyga zyýan bermezden arassa otagyň görünmegine mümkinçilik bermek üçin goşmaça penjireler gapylara girizilip bilner.7. Giriş dolandyryş ulgamlary bilen integrasiýa: Gapylar, esasy kartoçkalary, klawiaturalary ýa-da güýçlendirilen howpsuzlyk we yzarlamak üçin biometrik ulgamlar ýaly giriş dolandyryş ulgamlary bilen birleşdirilip bilner.Arassa otag polat gapylaryny saýlamak zerur arassaçylyga, ýangyna garşylyga, ses izolýasiýasyna we arassa otag gurşawynyň aýratyn talaplaryna esaslanmalydyr.Arassa otag hünärmeni ýa-da gapy öndürijisi bilen maslahatlaşmak, aýratyn programmaňyz üçin iň gowy gapyny saýlamak maslahat berilýär.