• facebook
 • Twitter
 • Youtube
 • Baglanyşyk

Arassa otagyň gyssagly çykyş gapysy

gysga düşündiriş:

BSD-E-01

 

Arassa otagdan gaçmak Poslamaýan polat gapy esasan gapy çarçuwasyndan, gapy ýapragyndan, çişirilýän möhür zolagyndan we inflýasiýa gözegçilik ulgamyndan durýar.Şişirilen möhürleme zolagy gapy ýapragynyň çarçuwasyna salynýar we ygtybarly we ygtybarly.Highokary derejeli biosfera barlaghanalarynda, dezinfeksiýa otaglarynda, izolýasiýa otaglarynda we ş.m. Saglyk we howpsuzlyk pudagynda giňden ulanylýar.


Önümiň spesifikasiýasy

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Zawod sergisi

Adaty ululyk • 900 * 2100 mm
• 1200 * 2100mm
• 1500 * 2100 mm
• Şahsylaşdyrma
Umuman galyňlygy 50/75 / 100mm / özleşdirilen
Gapynyň galyňlygy 50/75 / 100mm / özleşdirilen
Material galyňlygy • Gapynyň çarçuwasy: 1,5 mm galvanizli polat
• Gapy paneli: 1,0 mm galvanizli polat list "
Gapynyň esasy materialy Ameangyn saklaýan kagyz bal ary / alýumin bal ary / gaýa ýüň
Gapynyň penjiresini görmek • Sag burç goşa penjire - gara / ak gyrasy
• Tegelek burç goşa penjireler - gara / ak bezeg
• Daşarky inedördül we içki tegelek goşa penjireler - gara / ak gyrasy
Enjam enjamlary • Gulpy gulplamak: tutawaç gulpy, tirsek basmak gulpy, gaçmak gulpy
• Çeňňek: 304 poslamaýan polatdan aýrylýan ilik
• Gapy has ýakyn: daşky görnüşi.Gurlan görnüş
Möhürlemek çäreleri • Gapy paneli ýelim sanjymynyň öz-özüni köpürýän möhür zolagy
• Gapynyň ýapragynyň aşagyndaky möhür zolagyny götermek "
Faceerüsti bejermek Elektrostatik sepmek - reňk islege bagly

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Arassa otag howpsuzlygyndan gaçmak gapylary bilen tanyşdyrmak - Adatdan daşary ýagdaýlarda iň soňky çözgüt

  Häzirki wagtda garaşylmadyk dünýäde özümiziň we ýakynlarymyzyň howpsuzlygyny we abadançylygyny üpjün etmek iň möhüm meselä öwrüldi.Fireangyn, tebigy betbagtçylyk ýa-da ogurlyk ýaly ýüze çykyp biljek islendik garaşylmadyk adatdan daşary ýagdaýlara taýyn bolmak gaty möhümdir.Şol sebäpli howply ýagdaýlardan howpsuz we netijeli gutulmagyň iň soňky çözgüdi bolan Arassa Howpsuzlyk Gapylaryny hödürländigimize buýsanýarys.

  Arassa otagdan gaçmak gapysy, arassaçylyga ýa-da çydamlylyga zyýan bermezden çalt we aňsat gaçmak ýoluny üpjün etmek üçin döredilen öwrülişik önümidir.Täzeçillik aýratynlyklary we berk gurluşy bilen bu gaçmak gapy, ýaşaýyş we täjirçilik goşundylary üçin deňsiz-taýsyz goragy we rahatlygy üpjün edýär.

  Gaçyş gapylaryny arassalamagyň esasy artykmaçlyklaryndan biri, ajaýyp arassalygydyr.Adaty gaçmak gapylary wagtyň geçmegi bilen tozan, hapa we potensial zyýanly patogenleri ýygnasa-da, önümlerimiz bakteriýalara, wiruslara we beýleki zyýanly mikroblara garşy durýan ösen materiallar bilen öndürilýär.Bu, iň agyr ýagdaýlarda-da arassa we arassaçylyk gurşawyny üpjün edýär.

  Mundan başga-da, gaçmak gapylarymyz iň ýokary howpsuzlyk standartlaryna laýyk seresaplylyk bilen düzülendir.Gyssagly ýagdaýlarda gyssagly habar bermek üçin gurlan duýduryş ulgamy bilen enjamlaşdyrylandyr.Gapynyň berk gurluşy, aşa gyzgynlyga, sarsgynlara we hatda howpsuzlygyny bozmaga synanyşmagyna garşylygy kepillendirýär.Onuň ýumşak we häzirki zaman dizaýny, islendik binagärlik stiline yzygiderli garyşyp, paýhasly we täsirli howpsuzlyk aýratynlyklaryny üpjün edýär.

  Arassa howpsyzlyk gapylaryny gurmak we işlemek gaty ýönekeý.Bar bolan gurluşlara aňsatlyk bilen ýerleşdirilip ýa-da täzelerine yzygiderli garylyp bilner.Gapynyň içgin dizaýny, öňünden hiç hili tejribe ýa-da belli bir fiziki güýç bolmasa çalt gaçmaga mümkinçilik berýär.

  Sözümiň ahyrynda, howpsuzlyk çykyş gapylaryny arassalamak adatdan daşary ýagdaýlar üçin oýun üýtgedýän çözgütdir.Deňi-taýy bolmadyk arassalygy, ýokary derejeli howpsuzlyk aýratynlyklary we gurnamagyň aňsatlygy ony jaý eýeleri, kärhanalar we köpçülik ýerleri üçin amatly edýär.Howpsuzlyk we rahatlyk barada eglişik etmäň - şu gün arassa howpsuzlyk çykyş gapylaryna maýa goýup garaşylmadyk zatlara taýynlaň.