• facebook
 • Twitter
 • Youtube
 • Baglanyşyk

Arassa otag hassahanasynyň howa geçirijilik gapysy

gysga düşündiriş:

BSD-P-02

 

Arassa otag hassahanasynyň howa geçirijilik gapysy çalt we rahat açylýar.Aýratynam arassa otag logistikasy we geçelge girýän we çykýan adamlaryň ýygy-ýygydan akmagy üçin amatlydyr.Arassa otagyň içindäki we daşyndaky howa akymyny çalt izolirläp, içerdäki arassa howany saklap biler.
Arassaçylyk.
Keselhanalar, operasiýa otaglary we ş.m.


Önümiň spesifikasiýasy

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Zawod sergisi

Adaty ululyk • 900 * 2100 mm
• 1200 * 2100mm
• 1500 * 2100 mm
• Şahsylaşdyrma
Umuman galyňlygy 50/75 / 100mm / özleşdirilen
Gapynyň galyňlygy 50/75 / 100mm / özleşdirilen
Material galyňlygy • Gapynyň çarçuwasy: 1,5 mm galvanizli polat
• Gapy paneli: 1,0 mm galvanizli polat list "
Gapynyň esasy materialy Ameangyn saklaýan kagyz bal ary / alýumin bal ary / gaýa ýüň
Gapynyň penjiresini görmek • Sag burç goşa penjire - gara / ak gyrasy
• Tegelek burç goşa penjireler - gara / ak bezeg
• Daşarky inedördül we içki tegelek goşa penjireler - gara / ak gyrasy
Enjam enjamlary • Gulpy gulplamak: tutawaç gulpy, tirsek basmak gulpy, gaçmak gulpy
• Çeňňek: 304 poslamaýan polatdan aýrylýan ilik
• Gapy has ýakyn: daşky görnüşi.Gurlan görnüş
Möhürlemek çäreleri • Gapy paneli ýelim sanjymynyň öz-özüni köpürýän möhür zolagy
• Gapynyň ýapragynyň aşagyndaky möhür zolagyny götermek "
Faceerüsti bejermek Elektrostatik sepmek - reňk islege bagly

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Arassa otag hassahanasynyň howa gorag gapylary bilen tanyşdyrmak: Iň amatly önelgesizligi we howpsuzlygy üpjün etmek

  Keselhananyň arassa otaglary önelgesizligi saklamak we ýokanç keselleriň ýaýramagynyň öňüni almak üçin aşa seresaplylygy talap edýän möhüm ýerlerdir.Bu gözegçilik edilýän gurşaw, iň ýokary arassalygy üpjün etmek üçin anyk çäreleri talap edýär we muňa ýetmekde esasy element howa geçirijilik gapylaryny oturtmakdyr.

  Arassa otag hassahanasynyň howa geçirijilik gapylary, howa otagyny daşarky gurşawdan netijeli izolirläp, howa geçirijilik möhüri bilen üpjün edilendir we öndürilýär.Howa geçirijilik aýratynlygy, hapalanýanlary, tozan bölejiklerini we mikroorganizmleri saklaýan arassa otagyň bitewiligini saklamakda möhüm rol oýnaýar.Bu gapylar, arassa otagyň içindäki daşky gurşawy berk gözegçilikde saklamak bilen ýokanç keselleriň öňüni almak we gözegçilik çärelerini ýerine ýetirmäge kömek edýär.

  Arassa otag hassahanasynyň howa geçirmeýän gapylarynyň esasy artykmaçlyklaryndan biri, arassa otag bilen daş-töwereginiň arasynda howa çalşygyny ep-esli azaldýan päsgelçilik döretmek ukybydyr.Bu, hassanyň immunitetiniň bozulmagy mümkin bolan ýerlerde has möhüm bolan kesel hapalanmak howpuny azaldýar.Mundan başga-da, bu gapylar hassalaryň we lukmançylyk işgärleriniň howpsuzlygyny üpjün edip, zyýanly gazlaryň ýaýramagynyň öňüni alýar.

  Dizaýn barada aýdylanda, şeýle gözegçilik edilýän şertleriň aýratyn talaplaryny kanagatlandyrmak üçin arassa otag hassahanasynyň howa gapylary seresaplylyk bilen gurulýar.Adatça arassalamak aňsat, mikroblara garşy häsiýetleri bolan we ýygy-ýygydan dezinfeksiýa amallaryna çydap bilýän materiallardan ýasalýar.Mundan başga-da, gapylar howpsuzlyk çärelerini hasam güýçlendirýän we rugsatsyz girmegiň öňüni alýan ösen gulplama ulgamlary we gulplar bilen enjamlaşdyrylandyr.

  Arassa otag hassahanasynyň howa geçirijilik gapylaryny oturtmak diňe bir desganyň umumy arassalygyna goşant goşmak bilen çäklenmän, temperaturanyň üýtgemelerini azaltmak we arassa otag HVAC ulgamynyň işini optimallaşdyrmak arkaly energiýa netijeliligini ýokarlandyryp biler.Olaryň täsirli ýylylyk izolýasiýa häsiýetleri, hassahanada yzygiderli temperaturany we çyglylygy üpjün edýär, hassalar we kliniki işgärler üçin amatly şert döredýär.

  Jemläp aýtsak, arassa hassahananyň howa geçirijilik gapylary islendik saglygy goraýyş edarasynyň ýokanç keseliniň öňüni alyş strategiýasynyň möhüm bölegi bolup durýar.Arassa otaglarda önelgesizligi we izolýasiýany saklamak ukyby ýokaşma howpuny azaltmaga we hassalary we saglygy goraýyş işgärlerini howpsuz saklamaga kömek edýär.Specializedöriteleşdirilen dizaýny we işleýiş aýratynlyklary bilen bu gapylar diňe bir hapalaýjylary we mikroorganizmleri täsirli saklaman, eýsem desganyň umumy netijeliligine we energiýa optimizasiýasyna hem goşant goşýar.