• facebook
  • Twitter
  • Youtube
  • Baglanyşyk

Arassa otag poslamaýan polat gapy

gysga düşündiriş:

BSD-S-01

Arassa otag poslamaýan polat gapy, egilmek we basmak arkaly poslamaýan polatdan ýasalýar.Üç tarapy öz-özünden köpürjikli rezin zolaklar bilen, aşagy bolsa tozan süpüriji zolaklar bilen möhürlenendir.Gowy möhürlenmäge mätäç arassa otaglar üçin döredilen önüm!


Önümiň spesifikasiýasy

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Zawod sergisi

Adaty ululyk • 900 * 2100 mm
• 1200 * 2100mm
• 1500 * 2100 mm
• Şahsylaşdyrma
Umuman galyňlygy 50/75 / 100mm / özleşdirilen
Gapynyň galyňlygy 50/75 / 100mm / özleşdirilen
Material galyňlygy • Gapynyň çarçuwasy: 1,5 mm galvanizli polat
• Gapy paneli: 1,0 mm galvanizli polat list "
Gapynyň esasy materialy Ameangyn saklaýan kagyz bal ary / alýumin bal ary / gaýa ýüň
Gapynyň penjiresini görmek • Sag burç goşa penjire - gara / ak gyrasy
• Tegelek burç goşa penjireler - gara / ak bezeg
• Daşarky inedördül we içki tegelek goşa penjireler - gara / ak gyrasy
Enjam enjamlary • Gulpy gulplamak: tutawaç gulpy, tirsek basmak gulpy, gaçmak gulpy
• Çeňňek: 304 poslamaýan polatdan aýrylýan ilik
• Gapy has ýakyn: daşky görnüşi.Gurlan görnüş
Möhürlemek çäreleri • Gapy paneli ýelim sanjymynyň öz-özüni köpürýän möhür zolagy
• Gapynyň ýapragynyň aşagyndaky möhür zolagyny götermek "
Faceerüsti bejermek Elektrostatik sepmek - reňk islege bagly

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Arassa otag poslamaýan polat gapylar, arassaçylyk otaglary, barlaghanalar, derman enjamlary we azyk gaýtadan işleýän zawodlar ýaly gözegçilik edilýän ýerlerde tapylan berk arassaçylyk we arassaçylyk talaplaryna laýyk gelýär.Bu gapylaryň daşky gurşawyň bu görnüşleri üçin ideallaşdyrýan köp aýratynlyklary we peýdalary bar: 1. Poslamaýan polatdan ýasalan gurluş: Arassa otag poslamaýan polat gapy, çydamlylygy, poslama garşylygy we aňsat arassalanmagy üpjün etmek üçin ýokary hilli poslamaýan polatdan ýasalýar.2. moumşak, bökdençsiz ýüz: Bu gapylaryň hapa, tozan ýa-da beýleki hapalaýjylaryň ýygnap bilýän çyzyklary ýa-da boşluklary bolmazdan tekiz, bökdençsiz bir ýeri bar.3. Gasket möhüri: Arassa otagyň poslamaýan polat gapysy, howany hapalaýan maddalaryň girmeginiň öňüni almak üçin howa geçirijilik we suw geçirmeýän möhür bilen üpjün etmek üçin gazyk möhüri bilen üpjün edilendir.4. Flush Design: Gapy daş-töweregi diwarlar bilen ýuwulmak, çöketlikleri ýok etmek we hapalanmak mümkin ýerlerini azaltmak üçin niýetlenendir.5. Arassalamak aňsat: Poslamaýan polat gapy tegmile çydamly we sazlaşykly arassalaýjylar bilen aňsatlyk bilen arassalanyp, elmydama optimal arassalygy üpjün edip biler.6. Fireangyna garşylyk: Arassa otaglar üçin poslamaýan polat gapylar, ýangyn bolan ýagdaýynda goşmaça howpsuzlygy üpjün etmek üçin ýangyn derejesine eýe.7. Arassa otag ulgamlary bilen integrasiýa: Bu gapylar, howa basyşynyň dogry tapawudyny üpjün etmek we zerur arassaçylyk derejesini saklamak üçin arassa otag gözegçilik we gözegçilik ulgamlary bilen birleşdirilip bilner.8. Özbaşdak düzülip bilinýän görnüşler: Arassa otag poslamaýan polat gapylary belli bir ululyk, möhürlemek we giriş gözegçilik talaplaryna laýyklaşdyrylyp bilner.Arassa otag poslamaýan polat gapy saýlanylanda, arassa otagyň arassaçylyk synpy, ýangyndan goramak talaplary, islenýän estetika we desganyň aýratyn zerurlyklary göz öňünde tutulmalydyr.Arassa otag hünärmeni ýa-da gapy öndürijisi bilen maslahatlaşmak, saýlanan gapynyň aýratyn programmaňyz üçin ähli zerur standartlara laýyk gelmegini üpjün eder.