• facebook
  • Twitter
  • Youtube
  • Baglanyşyk
Gurluşyk ulgamy

Gurluşyk ulgamy

Gurluşyk ulgamy

Arassa otag üçin gurluşyk ulgamy

Gurluşyk ulgamy1

BSLtech, gözegçilik edilýän gurşawyň berk talaplaryna laýyk gelýän önümleriň doly toplumyny hödürleýän arassa otag gurluşyk ulgamlaryny öňdebaryjy üpjün ediji.Kompaniýa arassa diwarlary we potoloklary, arassa otag gapylaryny we penjirelerini, epoksi / PVC / beýik pollary, şeýle hem birleşdiriji profilleri we asyjylary öndürmekde ýöriteleşendir.BSLtech innowasiýa we hil meselesine ünsi jemläp, derman, biotehnologiýa, elektronika we saglygy goraýyş ýaly pudaklaryň isleglerini kanagatlandyrýan arassa otag gurluşygy üçin iň täze çözgütleri bermäge borçlanýar.

Arassa otag paneli ulgamy

BSLtech-iň esasy önümlerinden biri, gözegçilik edilýän ýerler üçin bökdençsiz we arassaçylyk ýüzlerini üpjün etmek üçin niýetlenen arassa diwar we potolok ulgamlarydyr.Paneller, arassalanýan otaglarda talap edilýän berk arassaçylyk we önelgesizlik ülňülerine laýyk gelýär, gözegçilikde saklanýan we hapalanmaz gurşawy üpjün edýär.Mundan başga-da, kompaniýanyň arassa otag gapylary we penjireleri takyklyk we jikme-jiklik bilen gurlup, arassa gurşawyň bitewiligini saklamak üçin ygtybarly öndürijilik we howa geçirijilik möhürleri bilen üpjün edilýär.

Gurluşyk ulgamy2

Arassa otag ulgamy

Gurluşyk ulgamy3

BSLtech, şeýle hem arassaçylyk desgalarynyň aýratyn talaplaryna laýyk gelýän epoksi, PVX we beýik pollary öz içine alýan birnäçe pol çözgütlerini hödürleýär.Çydamlylygy, himiki garşylygy we tehniki hyzmatyň aňsatlygy üçin döredilen bu pol ulgamlary arassa otaglar üçin amatlydyr.Mundan başga-da, kompaniýanyň birleşdiriji profilleri we asgyçlary, arassa we täsirli gurluşyk işini üpjün edip, arassa otag böleklerini gurnamagy ýeňilleşdirmek üçin döredildi.

Ygtybarly üpjün edijiňizi saýlamak

BSLtech, gözegçilik edilýän gurşawyň üýtgeşik zerurlyklaryna laýyk gelýän önümleriň giňişleýin görnüşini hödürleýän arassa otag gurluşyk ulgamlary üçin ygtybarly hyzmatdaş.Hil, innowasiýa we müşderileriň göwnünden turmagy maksat edinýän BSLtech, arassa otag gurluşygy üçin iň täze çözgütleri hödürlemekde öňdäki hatarda durmagyny dowam etdirýär, pudaklara desgalarynda arassaçylyk we önelgesizligiň iň ýokary standartlaryny saklamaga kömek edýär.