• facebook
  • Twitter
  • Youtube
  • Baglanyşyk

Bir gezek ulanylýan gol ýeňleri

gysga düşündiriş:

Bir gezek ulanylýan gol örtükleri lukmançylyk we senagat şertlerinde ýaraglary hapalanmakdan goramak üçin ulanylýar.Adatça polietilen ýa-da polipropilen ýaly materiallardan ýasalýar we bakteriýalaryň, himiki maddalaryň ýa-da beýleki maddalaryň ýaýramagynyň öňüni almak üçin ulanylýar.Olar köplenç hassahanalarda, barlaghanalarda, azyk gaýtadan işleýän desgalarda we arassaçylyk we arassaçylyk möhüm bolan beýleki ýerlerde ulanylýar.Bu bir gezek ulanylýan gol ýeňleri, adatça lateksiz we ýekeje gezek ulanmak üçin niýetlenendir, olary amatly we zerur bolanda çalyşmak aňsat edýär.


Önümiň spesifikasiýasy

Haryt bellikleri

Zawod sergisi

Jikme-jiklik

Bir gezek ulanylýan gol ýeňlerimiz bilen tanyşdyrmak!Keselhanada, iýmit gaýtadan işleýän desgada ýa-da arassaçylyk we arassaçylyk möhüm bolan başga bir gurşawda işleýärsiňizmi, bir gezek ulanylýan gol ýeňlerimiz gollaryňyzy we iş ýerleriňizi hapalanmakdan goramak üçin iň oňat çözgütdir.

Bir gezek ulanylýan gol ýeňlerimiz hapa, tozan we beýleki hapalaýjylara garşy päsgelçilik döretmek üçin döredilen çydamly, ýöne ýeňil materiallardan ýasalýar, şol bir wagtyň özünde amatly hereket we çeýeligi üpjün edýär.Topokardaky elastik gaýyşlar, ýeňleriň süýşmeginden ýa-da süýşmeginden gorkman, eliňizdäki meselä ünsi jemlemäge mümkinçilik berýän ygtybarly laýyklygy üpjün edýär.

Bu gol ýeňleri ýeke ulanmak üçin niýetlenendir, bu bolsa işli ýerlerde amatly we arassaçylyk mümkinçiligini döredýär.Hapalanmak howpuny ýok etmek we arassa we arassaçylyk iş ýerini saklamak üçin ulanylandan soň ony taşlaň.

Bir gezek ulanylýan gol ýeňlerimiz, dürli gollaryň uzynlygyny ýerleşdirmek üçin dürli ululykda, ähli adamlara laýyk gelmegi üpjün edýär.Şeýle hem, lateks allergiýasy ýa-da duýgurlygy bolanlar üçin amatly bolýar.

Lukmançylyk gurşawynda, azyk gaýtadan işleýän zawodda, laboratoriýada ýa-da goragy we arassaçylygy talap edýän başga bir pudakda işleýärsiňizmi, bir gezek ulanylýan gol ýeňlerimiz amaly we tygşytly çözgüt.Indi ätiýaçlyk ediň we toparyňyzyň arassa we howpsuz iş gurşawyny saklamak üçin zerur gorag enjamlarynyň bardygyna göz ýetiriň.

Veeňiň goragynyň pikirlenmegine ýol bermäň.Bir gezek ulanylýan gol örtüklerimizi satyn alyň we gollaryňyzyň potensial hapalardan goralýandygyny bilip rahatlyk alyň.Indi sargyt ediň we ýokary hilli bir gezek ulanylýan gol ýeňlerimiziň amatlylygyny we ygtybarlylygyny başdan geçiriň.


  • Öňki:
  • Indiki: