• facebook
  • Twitter
  • Youtube
  • Baglanyşyk

ESD egin-eşigi Awtoklawly arassa otag eşikleri kapot

gysga düşündiriş:

DÖB (Elektrostatik Zyňyndy) Geýim Awtoklawly arassalaýyş otaglary, elektrostatik akym we arassaçylyk möhüm ähmiýete eýe bolan arassa otaglarda ulanmak üçin ýörite döredilen ýörite kapotlardyr.Bu kapotlar antistatiki materialdan ýasalyp, arassa otagda önelgesiz şertleri saklamak üçin awtoklaw edilip bilner.Anti-statik eşikler, awtoklawirlenýän arassa otaglar we kapotlar, arassaçylyk şertlerinde, esasanam elektronika önümçiligi, derman önümleri, biotehnologiýa we ýarymgeçiriji önümçiligi ýaly pudaklarda işçiler tarapyndan ulanylýan şahsy gorag enjamlarynyň möhüm bölegidir.DÖB eşikleri üçin awtoklawly arassa otag kapotyny satyn almak isleýän bolsaňyz, arassa otag eşiklerini we enjamlaryny öndüriji ýa-da üpjün ediji bilen habarlaşmagy maslahat berýärin.Size aýratyn zerurlyklaryňyza laýyk gelýän dürli kapot satyn almak üçin jikme-jik maglumat we wariantlar berip biler.


Önümiň spesifikasiýasy

Haryt bellikleri

Zawod sergisi

Jikme-jiklik

Arassa otagyň baş geýiminde iň täze täzeliklerimizi - ESD geýiminiň ýokary temperaturasy we ýokary basyşly arassa otag başlyk örtügi bilen tanyşdyrmak.Bu ynkylap önümi, hapalanmak gözegçiligi hökmany bolan arassa otaglar, barlaghanalar we beýleki möhüm şertler ýaly gözegçilik edilýän ýerlerde iň ýokary gorag we arassalygy üpjün etmek üçin döredildi.

DÖB eşiklerimiziň ýokary temperaturasy we basyşly arassa otag kapotlary, statiki elektrik energiýasynyň howpsuz ýaýramagyny üpjün etmek we duýgur enjamlara we böleklere zeper ýetmeginiň öňüni almak üçin ýokary hilli elektrostatik bölüji (ESD) materiallardan ýasalýar.Bu ony elektronika, derman önümleri ýa-da beýleki duýgur materiallar bilen işleýän işçiler üçin möhüm gorag eşigine öwürýär.

ESD häsiýetlerinden başga-da, kapotlarymyz awtoklawly bolup, arassa otagda gaýtadan ulanmak üçin sterilizasiýa edilmegine mümkinçilik berýär.Bu diňe bir arassalygyň we arassaçylygyň iň ýokary derejesini üpjün etmek bilen çäklenmän, bir gezek ulanylýan kellä geýilýän görnüşler bilen deňeşdirilende ep-esli tygşytlamagy üpjün edýär.

Başlyklarymyzyň özboluşly dizaýny, amatly, ygtybarly bolmagy üpjün edýär we saçyň we beýleki bölejikleriň hapalanmagynyň öňüni alýar.Onuň ýeňil we dem alýan gurluşy, oňaýsyz şertlerde uzak çalşyklar üçin amatly edip, rahatsyz uzak geýmäge mümkinçilik berýär.

DÖB eşiklerimiz we ýokary basyşly arassa otaglarymyz, ähli işçiler üçin amatly bolmagy üçin dürli ululykda bar.Derman laboratoriýasynda, mikroelektronika arassalaýyş otagynda ýa-da beýleki möhüm gurşawda işleýärsiňizmi, başlyklarymyz size iň oňat ýerine ýetirmek üçin zerur gorag we rahatlyk berer.

ESD eşiklerimiziň ýokary temperaturasy we basyşly arassa otag kapotlarynyň esasy aýratynlyklary:
- Duýgur enjamlary goramak üçin ulanylýan elektrostatik bölüji (ESD) materiallar
- Awtoklaw edilip we gaýtadan ulanylyp bilner
Bütin günlük eşikler üçin amatly we howpsuz
Lighteňil we dem alýan gurluşyk
- Dürli ululykda bar

Umuman aýdanyňda, ESD eşiklerimiziň ýokary temperaturasy we basyşly arassa otag kapotlary, möhüm şertlerde işleýänler üçin zerur gorag eşigi.DÖB häsiýetleriniň, awtoklawirlenen dizaýnynyň we amatly laýyklygynyň utgaşmasy, işçileriň rahatlygyny we öndürijiligini üpjün etmek bilen arassalygy we arassaçylygy saklamak üçin iň oňat saýlama edýär.

Arassa otagyňyzda ýa-da möhüm gurşawyňyzda iň soňky gorag we arassalyk üçin ESD eşiklerimizi ýokary temperaturaly we basyşa çydamly arassa otaglary saýlaň.


  • Öňki:
  • Indiki: