• facebook
  • Twitter
  • Youtube
  • Baglanyşyk

DÖB aýakgap örtügi

gysga düşündiriş:

ESD (Elektrostatik zyňyndy) aýakgap örtükleri, aýakgaplarda statiki elektrik togunyň döremeginiň öňüni almak we islendik statiki elektrik toguny ýok etmek üçin niýetlenendir.Adatça, elektrostatik zyňyndy duýgur elektron enjamlaryna zeper ýetirip ýa-da howpsuzlyga howp döredip biljek şertlerde ulanylýar.Anti-statik aýakgap örtükleri, statiki zarýadlary ýere howpsuz akdyryp bilýän geçiriji häsiýetli ýörite materiallardan ýasalýar.Bu aýakgap örtükleri, köplenç elektronika öndürmek, gurnamak we synag ýaly pudaklarda, şeýle hem statiki gözegçilik zerur bolan arassa otag şertlerinde ulanylýar.Antik-statik aýakgap örtüklerini ulanmak, elektron böleklerine zeper ýetmek howpuny azaltmaga kömek edýär we işgärler üçin has ygtybarly iş gurşawyny üpjün edýär.


Önümiň spesifikasiýasy

Haryt bellikleri

Zawod sergisi

Jikme-jiklik

ESD (Elektrostatik Zyňyndy) Aýakgap örtüklerimiz bilen tanyşdyrmak!Duýgur elektron böleklerini we enjamlaryny elektrostatik zyňyndylardan gelýän zyýandan goramak üçin ajaýyp çözgüt.DÖB aýakgap örtüklerimiz, geýýänleriň aýakgaplary we ulanýan duýgur komponentleriniň arasynda ygtybarly we täsirli päsgelçilik döretmek üçin niýetlenendir.

Bu DÖB aýakgap örtükleri, elektrostatik akymdan iň ýokary goragy üpjün etmek üçin ýokary hilli anti-statik materialdan ýasalýar.Bu aýakgap çydamly gurluşy öz içine alýar we talap edilýän iş şertlerinde gündelik ulanylyşyň berkligine garşy durmak üçin niýetlenendir.Şeýle hem geýmek üçin amatly we günüň dowamynda rahatsyzlyk we çäklendirmesiz ulanylyp bilner.

Önümçilik desgasynda, arassa otagda ýa-da elektrostatik akym howpy bolan başga bir gurşawda işleýärsiňizmi, DÖB aýakgap örtüklerimiz statiksiz gurşawy goramakda möhüm guraldyr.Önümleriň hilini we howpsuzlygyny saklamak üçin statiki elektrik togundan goramak möhüm ähmiýete eýe bolan elektronika, derman we saglygy goraýyş ýaly birnäçe pudakda ulanmak üçin amatlydyr.

DÖB aýakgap örtüklerimiz, ähli geýýänler üçin howpsuz we amatly bolmagy üpjün etmek üçin dürli ululykda elýeterlidir.Olary aňsatlyk bilen geýip we yzygiderli aýakgaplary alyp bolýar, bu bolsa ähli aýakgaplaryň ESD howpsuzlygyny üpjün etmek üçin amatly we amaly çözgüt bolup biler.Mundan başga-da, bu aýakgap örtükleri bir gezek ulanylmaga niýetlenendir we olary arassa otaglarda we önelgesiz şertlerde ulanmak üçin tygşytly we arassaçylyk görnüşine öwürýär.

DÖB aýakgap örtüklerini ulanmak umumy elektrostatiki çykaryş dolandyryş meýilnamasynyň möhüm bölegidir.DÖB aýakgap örtüklerimizi DÖB gözegçilik çärelerine goşmak bilen, duýgur elektron böleklerine we enjamlaryna zeper ýetmek howpuny azaldyp bilersiňiz, şeýlelik bilen önümiň näsazlyklaryny we gymmat bahaly işlemegi azaldyp bilersiňiz.DÖB-iň öňüni almak meselesine bu işjeň çemeleşme, pudak düzgünlerine we ülňülerine laýyk gelmegini üpjün edýär.

Gysgaça aýtsak, ESD aýakgap örtüklerimiz, duýgur iş şertlerinde elektrostatik akymyň öňüni almak üçin ygtybarly we täsirli çözgütdir.Qualityokary hilli gurluşyk, amatly dizaýn we bir gezek ulanylýan aýratynlyklar bilen, ESD aýakgap örtüklerimiz statiksiz gurşawy goramak we gymmatly elektron enjamlaryny goramak üçin ajaýyp.ESD aýakgap örtüklerimizi şu gün satyn alyň we iş ýeriňiziň elektrostatiki zyňyndylaryň zyýanly täsirlerinden goralmagyny üpjün ediň.


  • Öňki:
  • Indiki: