• facebook
 • Twitter
 • Youtube
 • Baglanyşyk

Hepa gutusy - Howa üpjünçiligi

gysga düşündiriş:

Efficiencyokary netijelilik howa üpjünçiligi rozetkasy, 1000, 10000 we 100000 derejeli kondisioner ulgamlary üçin iň oňat terminal süzgüç enjamy bolup, lukmançylyk, saglyk, elektronika, himiýa senagaty üçin arassa kondisioner ulgamynda giňden ulanylyp bilner.Effectiveokary netijelilik howa üpjünçiligi rozetkasynda plenum, diffuzor plastinka we HEPA süzgüçleri bar we kanal interfeýsiniň ýokarsyna ýa-da tarapyna birikdirilip bilner.


Önümiň spesifikasiýasy

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Zawod sergisi

Görnüşi Howa akymy Süzgüçiň ululygy Umumy ululygy HEPA-nyň ululygy Material
TOP / Tarap m3 / sag (W * h * d) mm (W * h * d) mm mm Poslamaýan polat guty
Poslamaýan polat diffuzeri
Boýalan ýüz
BSL-500T (S) 500 415 * 415 * 93 485 * 485 * 435 (270) 200 * 200
BSL-1000T (S) 1000 570 * 570 * 93 640 * 600 * 435 (270) 320 * 200
BSL-1500T (S) 1500 570 * 870 * 93 640 * 900 * 435 (270) 320 * 250
BSL-2000T (S) 2000 570 * 1170 * 93 640 * 1200 * 435 (270) 500 * 250
BSL-2000T (S) 2000 610 * 915 * 93 680 * 965 * 435 (270) 500 * 250

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Içerki howanyň hilini gowulaşdyrmak we islendik giňişlikde howa akymyny optimizirlemek üçin iň oňat çözgüt bolan ynkylaply ýokary netijelilik üpjünçiligi howa kärhanasy bilen tanyşdyrmak.Bu öňdebaryjy önüm, energiýa sarp edilişini azaltmak bilen arassa, arassa howa üpjün etmek arkaly daş-töweregiňizi üýtgeder.

  Efficiencyokary öndürijilikli howa şemallary ýaşaýyş we täjirçilik gurşawynyň zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin täsirli we köp taraplydyr.Sagdyn we amatly gurşaw üçin arassa howanyň üznüksiz akymyny üpjün etmek üçin ösen tehnologiýany ulanýar.

  Howanyň ýumşak, döwrebap dizaýny bar, ol islendik interýer bilen üznüksiz garyşýar.Ykjam ululygy ýatylýan otaglar, otaglar we ofisler ýaly dürli ýerlerde aňsatlyk bilen gurlup bilner.Düşünmedik görnüşi, giňişligiň estetikasyny bozmazdan iň amatly işlemegi üpjün edýär.

  Highokary netijelilik bilen üpjün edýän howa şemallarymyzyň esasy aýratynlyklaryndan biri, olaryň ýokary howa akymydyr.Uly mukdarda howa ýetirmek, ony netijeli aýlamak we köne ýapyk howany arassa açyk howa bilen çalyşmak üçin niýetlenendir.Bu howa çalşygy, islenmeýän yslary, allergenleri we hapalaýjy maddalary aýyrýar we ýaşaýjylar üçin has sagdyn atmosfera döredýär.

  Mundan başga-da, howa rozetkasy innowasion süzgüç tehnologiýasy bilen enjamlaşdyrylandyr.Ösen süzgüç ulgamymyz, tozan, polen, öý haýwanlary we bakteriýalar ýaly iň kiçi bölejikleri hem ele alýar.Bu hapalaýjylary howadan aýyrmak bilen, dem alyş allergiýasy töwekgelçiligini azaldyp, umumy howanyň hilini ýokarlandyryp bilersiňiz.

  Efficiencyokary öndürijilikli howa üpjünçiligi diňe bir ajaýyp öndürijilik bilen çäklenmän, energiýa tygşytlamak aýratynlyklaryna hem eýedir.Onuň akylly datçikleri howanyň hiline yzygiderli gözegçilik edýärler we şoňa görä howa çalşygynyň tizligini sazlaýarlar, howa çalşygy bilen energiýa sarp edilişiniň arasynda iň amatly deňagramlylygy üpjün edýärler.Bu diňe bir netijeliligi ýokarlandyrmak bilen çäklenmän, peýdaly çykdajylary azaldyp, ykdysady taýdan amatly görnüşe öwürýär.

  Howpsuzlyk biziň ilkinji nobatdaky wezipämizdir, şonuň üçin ýokary öndürijilikli wentlerimiz ýokary hilli materiallar bilen öndürilýär we pudak standartlaryna laýyk berk synag edilýär.Parahat gurşawdan lezzet almaga mümkinçilik berýän hiç hili bimaza ses çykarman, ýuwaşlyk bilen işleýär.

  Ergonomiki dizaýnynyň kömegi bilen ýokary öndürijilikli howa geçirijisini oturtmak çalt we aňsat.Bar bolan HVAC ulgamlaryna aňsatlyk bilen birleşdirilip ýa-da dürli gurnama talaplaryna laýyk çeýeligi üpjün edip, özbaşdak ulanylyp bilner.

  Sözümiziň ahyrynda, ýokary netijelilik bilen üpjün edýän howa şarjagazlarymyz islendik içerki giňişlige aýrylmaz goşundy.Iň ýokary öndürijiligi, ajaýyp dizaýny we energiýa tygşytlaýjy aýratynlyklary bilen, içerdäki howanyň hilini gowulaşdyrmak we sagdyn ýaşaýyş ýa-da iş gurşawyny üpjün etmek üçin deňsiz-taýsyz çözgüt hödürleýär.Iň oňat, täsirli wentlere maýa goýuň.Bu gün has arassa, arassa howadan dem alyň!