• facebook
 • Twitter
 • Youtube
 • Baglanyşyk

Effokary netijelilik howa süzgüji

gysga düşündiriş:

BSL HEPA süzgüji

Bölümsiz ýokary öndürijilikli süzgüçiň suwuk tanky poliuretan iki komponentli jel bilen doldurylýar we gurnama möhri hökmünde ulanylýar.Bu möhürleme görnüşi ýokary ygtybarlylyga we syzma ýok, ýerinde DOP tozan syzmagyny anyklamak üçin amatly.

 

1. Arassa ýer ýa-da arassalaýjy enjamlaryň howa üpjünçiligi we işleýşi

2. Iki görnüşi: gapdal suwuk tank we ýokarky suwuk bak

3. Ygtybarly möhürleme täsiri

4.Polýuretan jeliniň berkligi bar we köp gezek söküp we ýygnap bolýar

Gury we çyg goşa möhürlemek aýratyn zerurlyklar üçin edilip bilner


Önümiň spesifikasiýasy

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Zawod sergisi

MODEL L × W × D. (M3/ h) Başlangyç basyşyň peselmegi (Pa) Soňky basyş damjasy (Pa) @MPPS
BSL410.410-93H14 410 × 410 × 93 500 220 450 99.995% ≤E <99.9995%
BSL550.550-93H14 550 × 550 × 93 1000
BSL650.650-93H14 650 × 650 × 93 1500
BSL750.750-93H14 750 × 750 × 93 2000
BSL370.370-93H14D 370 × 370 × 104 500
BSL510.510-93H14D 510 × 510 × 104 1000
BSL610.610-93H14D 610 × 610 × 104 1500
BSL710.710-93H14D 710 × 710 × 104 2000

Bellik: Adaty däl süzgüçleri öndürip biler.

 


 • Öňki:
 • Indiki:

 • HEPA süzgüçleri: Howanyň hilini we energiýany tygşytlamagy ulaldyň

  Soňky ýyllarda adamlar içerde has köp wagt sarp edip, howanyň hiliniň pesligi bilen baglanyşykly bolup biljek saglyga howp abanýandyklary sebäpli içerki howanyň hili barha artýan alada öwrüldi.Bu meseläniň çözgüdi, dem alýan howamyzdaky hapalaýjylary, allergenleri we beýleki hapalaýjylary netijeli aýyryp bilýän güýçlendirilen süzgüç mümkinçiliklerini hödürleýän ýokary öndürijilikli süzgüçleriň ýüze çykmagydyr.Bu makalada HEPA süzgüçleriniň peýdalaryny we mümkinçiliklerini, energiýanyň netijeliligini üpjün etmek bilen howanyň hilini nädip ýokarlandyryp boljakdygyny öwreneris.

  HEPA süzgüçleri adam saglygyna zyýan berip biljek dürli ownuk bölejikleri ele almak we aýyrmak üçin niýetlenendir.Bu bölejiklere tozan, polen, öý haýwanlary, galyndy sporalary, bakteriýalar we hatda käbir wiruslar girýär.Diňe uly bölejikleri ele alýan adaty süzgüçlerden tapawutlylykda, HEPA süzgüçleri 99% -den gowrak netijeliligi bilen 0,3 mikron ýaly kiçijik bölejikleri ele almaga ukyply.Süzgüçiň bu derejesi, kosmosda aýlanýan howanyň zyýanly hapalaýjylardan diýen ýaly azat bolmagyny üpjün edýär we içerdäki howanyň hilini ep-esli ýokarlandyrýar.

  HEPA süzgüçleriniň esasy aýratynlyklaryndan biri, howadaky allergenleri nyşana almak we aýyrmak ukybydyr.Esasanam allergiýa we demgysma ýaly demgysma ýagdaýy bolan adamlar üçin bu örän möhümdir.Polen we tozan çybyklary ýaly allergenleri howadan aýyrmak bilen, HEPA süzgüçleri täsir edenlere ýeňillik döredip, alamatlary azaldyp, umumy rahatlygy gowulaşdyryp biler.Mundan başga-da, bu süzgüçler sagdyn adamlarda allergiki täsirlilik ähtimallygyny azaldyp, hemmeler üçin has sagdyn we howpsuz gurşaw döredýär.

  HEPA süzgüçleri diňe bir dem alýan howamyzy arassalamak bilen çäklenmän, energiýa tygşytlamak üçin hem döredildi.Energiýa sarp edilişini ýokarlandyrýan basyşyň peselmegine sebäp bolýan käbir adaty süzgüçlerden tapawutlylykda, HEPA süzgüçleri süzgüç kuwwatyny saklamak bilen iň ýokary howa akymyna mümkinçilik berýär.Bu, kondisioner we ýyladyş ulgamlarynyň howany aýlamak, energiýa tygşytlamak we peýdaly tölegleri azaltmak üçin köp işlemeli däldigini aňladýar.Bu süzgüçleriň energiýa netijeliligi, olary ýaşaýyş we täjirçilik şertlerinde tygşytly we ekologiýa taýdan arassa saýlamaga öwürýär.

  HEPA süzgüçiňiziň optimal işlemegini üpjün etmek üçin yzygiderli tehniki hyzmat etmek zerurdyr.Süzgüçleriň köpüsini hapalanma derejesine we ulanylyşyna baglylykda her üç-alty aýdan çalyşmaly.Süzgüçiň yzygiderli üýtgemegi diňe bir howa süzgüç ulgamyňyzyň optimal işlemegini üpjün etmän, ulgamyň netijeliligini we howa akymyny peseldýän süzgüçleriň ýapylmagynyň öňüni alýar.HEPA süzgüçleri, adatça gurmak we çalyşmak aňsat, bu ulanyjy üçin kynçylyksyz prosese öwrülýär.

  Sözümiň ahyrynda, HEPA süzgüçleri arassa we sagdyn ýapyk gurşawy saklamagyň möhüm bölegi.Olar köp dürli zyýanly bölejikleri duzap alýarlar, dem alýan howamyzyň hapalaýjy we allergenlerden mahrum bolmagyny üpjün edýärler, dem alyş saglygyny we umumy abadançylygy gowulaşdyrýarlar.Mundan başga-da, energiýa tygşytlaýan dizaýny, amaly we ekologiýa taýdan arassa saýlama edip, çykdajylary we energiýany tygşytlamaga kömek edýär.Olaryň hödürleýän köp peýdasyny göz öňünde tutup, ýokary netijelilik süzgüçlerine maýa goýmak, dem alýan howasynyň hilini ileri tutýanlar üçin akylly karar.