• facebook
 • Twitter
 • Youtube
 • Baglanyşyk

Esasy netijelilik howa süzgüji

gysga düşündiriş:

Plastinka howa süzgüji, esasan, kondisioner ulgamynda 5μm-den ýokary tozan bölejiklerini süzmek, orta effekt süzgüçini goramak we hyzmat möhletini uzaltmak üçin ulanylýar.

kiçi göwrümli we ykjam gurluş

Meşiň bukulmagyny we çaga we ene çarçuwasyny ýapmagyň iki görnüşi

Generally Adatça başlangyç täsir, orta effekti edip biler

 

 


Önümiň spesifikasiýasy

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Zawod sergisi

Model belgisi

Umumy ölçeg L × W × D.

Howanyň göwrümim3/h

Başlangyç garşylykPa

Agramyň netijeliligiG490% ≤A

Netijeliligi sanamak

M5@0.4nm40% ≤E <60%

BSL592.592-46

592 × 592 × 46

3400

40

60

BSL287.592-46

287 × 592 × 46

1700

BSL492.492-46

492 × 492 × 46

2200

Bellik: 150≤W≤ 1184,150 ≤H≤ 600,10 ≤D≤100 aralygynda standart däl süzgüç öndürip biler.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Materiallar we ulanylýan şertler

  çarçuwaGalvanizli list / alýumin profil / Karton çarçuwasy

  Süzgüç materialyPP / PET birleşdirilen süýüm

  Işleýiş ýagdaýyMaks.100% RH, 60 ℃

  Howa süzgüç ulgamlary ulgamynda oýun çalşyjy, ynkylapçy Panel Howa Süzgüçimiz bilen tanyşdyrmak.Ösen tehnologiýamyz we innowasiýa dizaýnymyz bilen bu önüm deňsiz-taýsyz öndürijiligi we netijeliligi hödürleýär.Panel howa süzgüçleri, amatly howa çalşygy ulgamy üçin iň ýokary howa akymyny üpjün etmek bilen ajaýyp howa hilini üpjün etmek üçin niýetlenendir.

  Panel howa süzgüçlerimiz, has uly süzgüç netijeliligi üçin iň kiçi bölejikleri özüne çekýän özboluşly panel dizaýnyny özünde jemleýär.Bu tehnologiýa allergenlerden, tozanlardan, polenlerden we beýleki howany hapalaýjylardan ýokary goragy üpjün edýär.Allergiýaňyz barmy ýa-da diňe arassa howadan dem almak isleseňiz, paneli howa süzgüçlerimiz idealdyr.

  Panel howa süzgüçlerimiziň esasy artykmaçlyklaryndan biri, olaryň uzak dowamlylygydyr.Wagtal-wagtal çalşylmaly adaty süzgüçlerden tapawutlylykda önümlerimiz dowamly gurulýar.Süzgüçdäki tabaklar, öndürijilige zyýan bermezden uzak möhletleýin ulanmaga mümkinçilik berýän ýokary hilli materiallardan ýasalýar.Bu, uzak möhletde çykdajylaryň netijeliligini üpjün edip, ýygy-ýygydan süzgüç üýtgemeleriniň zerurlygyny azaldar.

  Mundan başga-da, paneli howa süzgüçlerimizi gurmak aňsat we minimal tehniki hyzmaty talap edýär.Ykjam dizaýn, ýaşaýyş we täjirçilik goşundylary üçin amatly edip, dürli howa çalşygy ulgamlaryna bökdençsiz gabat gelýär.Simpleönekeý görkezmeler bilen süzgüçiňizi gysga wagtda işledip bilersiňiz.Pes tehniki talaplar wagtyňyzy we güýjüňizi tygşytlaýar, arassa howadan aňsatlyk bilen lezzet almaga mümkinçilik berýär.

  Mundan başga-da, panelimiziň howa süzgüçleri energiýa netijeliligini göz öňünde tutup düzülendir.Onuň innowasiýa dizaýny, howa sarp ediş ulgamyny ýokarlandyrmazdan, howa çalşygy ulgamyňyzyň netijeli işlemegini üpjün edýär.Bu diňe bir sagdyn gurşawa goşant goşman, elektrik toguny tygşytlamaga hem kömek edýär.

  Gysgaça aýtsak, paneldäki howa süzgüji ýokary howa süzgüç mümkinçiliklerini, uzak dowamly çydamlylygy, gurnamagyň aňsatlygyny we energiýa netijeliligini birleşdirýän iň täze önümdir.Öňdebaryjy panel howa süzgüçlerimiz bilen howanyň hilindäki tapawudy başdan geçiriň.Zyýanly hapalaýjylar bilen hoşlaşyň we ýaşaýyş ýa-da iş ýeriňizdäki arassa, arassa howa bilen salamlaşyň.Bu gün paneli howa süzgüçimizi satyn alyň we aňsat we ynamly dem alyň.