• facebook
  • Twitter
  • Youtube
  • Baglanyşyk

FFU-nyň ulanylyşy

FFU (Janköýerleriň süzgüç bölümi) ýokary arassa gurşawy üpjün etmek üçin ulanylýan enjam, köplenç ýarymgeçiriji önümçiliginde, biofarmasewtika, hassahanalarda we berk arassa gurşaw zerur bolan azyk önümçiliginde ulanylýar.

FFU-ny ulanmak
FFUýokary arassalygy talap edýän dürli şertlerde giňden ulanylýar.Iň köp ulanylýan ýarymgeçiriji önümçiliginde, kiçijik tozan bölejikleri inçe zynjyrlara täsir edip biler.Biotehnologiýa we derman senagatynda FFU köplenç mikroorganizmleriň we beýleki hapalaýjy önümleriň önüme täsir etmeginiň öňüni almak üçin önümçilik prosesinde ulanylýar.Keselhananyň operasiýa otaglarynda ýokançlyk töwekgelçiligini azaltmak üçin arassa howa gurşawyny üpjün etmek üçin FFU ulanylýar.Mundan başga-da, FFU azyk gaýtadan işlemekde we takyk gural öndürmekde hem ulanylýar.

PrincipleörelgesiFFU
FFU-nyň iş prinsipi birneme ýönekeý we esasan içerki janköýer we süzgüç arkaly işleýär.Ilki bilen janköýer daşky gurşawdan enjama howa çekýär.Soňra howa tozan bölejiklerini duzaga salýan we aýyrýan süzgüçleriň bir ýa-da birnäçe gatlagyndan geçýär.Ahyrynda süzülen howa daşky gurşawa goýberilýär.
Enjamlar arassa gurşawyň durnuklylygyny saklamak üçin üznüksiz işlemäge ukyplydyr.Programmalaryň köpüsinde FFU daşky gurşawyň arassalygynyň hemişe islenýän derejede saklanmagyny üpjün etmek üçin üznüksiz işleýär.

Gurluşy we klassifikasiýasyFFU
FFU esasan dört bölekden durýar: berkitme, fan, süzgüç we dolandyryş ulgamy.Jaý, adatça gurmak we tehniki hyzmat etmek üçin alýumin garyndysyndan ýa-da beýleki ýeňil materiallardan ýasalýar.Janköýer FFU-nyň güýç çeşmesidir we howanyň kabul edilmegine we çykarylmagyna jogapkärdir.Süzgüç FFU-nyň esasy bölegi bolup, howadaky tozan bölejiklerini aýyrmak üçin jogapkärdir.Dolandyryş ulgamy, dürli daşky gurşaw talaplaryna uýgunlaşmak üçin janköýeriň tizligini we süzgüç netijeliligini sazlamak üçin ulanylýar.
Ffus süzgüç netijeliligine we amaly gurşawyna görä birnäçe görnüşe bölünip bilner.Mysal üçin, HEPA (Effokary netijelilik aýratyn howa) FFU 0,3 mikrondan ýokary bölejikleriň süzülmesi talap edilýän şertler üçin amatlydyr.Ultra pes aralaşýan howa (ULPA) FFU 0,1 mikrondan ýokary bölejikleriň süzülmegini talap edýän şertler üçin amatlydyr.


Iş wagty: Maý-06-2024