• facebook
  • Twitter
  • Youtube
  • Baglanyşyk

Arassa otagda täze energiýa awtoulagyny öndürmek

Doly awtoulagyň takmynan 10,000 bölegi bar, şolardan takmynan 70% -i awtoulagda amala aşyrylýararassa otag(tozansyz ussahana).Awtoulag öndürijisiniň has giň awtoulag ýygnamak gurşawynda, robotdan we beýleki gurnama enjamlaryndan çykýan ýag dumanlary we metal bölejikleri howada gaçar we şol takyk mehaniki komponentler arassalanmalydyr we bu meseläniň çözgüdiniň özeni arassa otag (tozansyz ussahana) guruň, dürli önümçilik ýerlerini bölüň, howanyň hapalaýjylaryna gözegçilik ediň we haç ýokançlygynyň öňüni alyň.
Täze energiýa ulaglarynyň litiý batareýasynyň öndürilmegi arassa otaglary (tozansyz ussahanalar) hem talap edýär.Howanyň çyglylygy talaplary boýunça litiý batareýasyny öndürmek prosesi gaty ýokary, çig mal howanyň çyglylygyna çümdürilenden soň, litiý batareýalarynyň howpsuzlygyna täsir eder, şonuň üçin litiý batareýalarynyň önümçiligi bolmalyarassa otag (tozansyz ussahana).
Lityum batareýalaryny öndürmek prosesinde batareýany ýygnamagyň we zarýad bermegiň howpsuzlygy möhümdir.Gorag diwarlaryny, ýangyn gapylaryny oturtmak we partlama garşy elektrik enjamlaryny ulanmak ýaly degişli ýangyna garşy çäreler görülmeli.Statik elektrik, önümleriň hiline ýaramaz täsir edip biljek arassa ussahanalarda ünsden düşürip bolmajak mesele.Şonuň üçin bir topar seriýany almalyelektrostatik gözegçilik çäreleripol geçiriji, statiki garşy pol we elektrostatiki ýoklaýyş enjamy ýaly.
Awtoulag önümçilik pudagynyň asyl arassa otagy (tozansyz ussahanasy), has ýönekeý bolan beýleki pudaklar ýaly berk klassifikasiýa standartlaryna eýe däl.Şeýle-de bolsa, awtoulag pudagynyň ösmegi bilen inersenerler arassa otaglaryň (tozansyz ussahanalaryň) önümçilikdäki möhüm ornuna kem-kemden düşündiler we 100,000 synp arassa otaglaryň, hatda 100 synp arassa otaglaryň ulanylmagy has giň ýaýrady.

Platformadaky elektrik awtoulag batareýa öýjükleri moduly bilen robot ýygnamak çyzygy


Iş wagty: 11-2024-nji aprel