• facebook
  • Twitter
  • Youtube
  • Baglanyşyk

Lukmançylyk arassa otagynyň talaplary

Arassa otag dizaýnynyň ilkinji nokady daşky gurşawa gözegçilik etmekdir.Bu, otagdaky howanyň, temperaturanyň, çyglylygyň, basyşyň we yşyklandyryşyň dogry dolandyrylmagyny üpjün etmegi aňladýar.Bu parametrleriň gözegçiligi aşakdaky talaplara laýyk gelmelidir:

Howa: Howa lukmançylyk arassa otagynda iň möhüm faktorlardan biridir.Bölejikli mikroorganizmleriň we himiki maddalaryň kadaly çäklerde gözegçilik edilmegini üpjün etmeli.Içerdäki howa 0,3 mikrondan ýokary bölejikleri süzmek üçin sagatda 10-15 gezek süzülmelidir.Howanyň arassalygyny üpjün etmek zerurdyr

Düzgünnamalary ýerine ýetiriň.

Temperatura we çyglylyk: Lukmançylyk arassa otagynyň temperaturasy we çyglylygy hem berk gözegçilikde saklanmalydyr.Temperatura 18-24C aralygynda, çyglylygy 30-60% aralygynda gözegçilikde saklamaly.Bu işgärleriň we enjamlaryň kadaly işlemegini üpjün edýär, şeýle hem dermanlaryň ýaramazlaşmagynyň we biologiki hapalanmagynyň öňüni alýar.

Basyş: Derman arassa otagynyň basyşy daş-töwereginden pes bolmaly we daşarky howanyň otaga girmeginiň öňüni almaga kömek edýän hemişelik derejäni saklamaly, şeýlelik bilen dermanlaryň arassalygyny üpjün etmeli

Yşyklandyryş: Lukmançylyk arassa otagynyň yşyklandyrylyşy, ulanylýan enjamlaryň we dermanlaryň işgärler tarapyndan aýdyň görülmegini we 150-300lux derejesinde dolandyrylmagyny üpjün etmek üçin ýeterlik derejede ýagty bolmaly.

02
Enjamlary saýlamak

Lukmançylyk arassa otag enjamlary gaty möhümdir.Arassaçylyk şertlerine laýyk gelýän, arassalamak aňsat we ygtybarly enjamlary saýlamaly.Aşakdaky faktorlary göz öňünde tutmaly:

Materiallar: Arassa otag enjamlarynyň jaýy arassalamak aňsat we hapalanmagy azaltmaga kömek edýän ýokary hilli poslamaýan polatdan ýasalmalydyr.

Süzgüç ulgamy: Süzgüç ulgamy 0,3 mikrondan ýokary bölejikleri we bakteriýalary süzüp bilýän täsirli HEPA süzgüçini saýlamalydyr.

Ulanyş derejesi: Enjamyň ulanylyş tizligi mümkin boldugyça ýokary bolmaly, bu önümçiligiň netijeliligini ýokarlandyrmaga kömek eder.

Önümçiligiň tizligi: Enjamyň önümçilik tizligi garaşylýan islegi kanagatlandyrmalydyr we zerur bolsa düzedilmelidir.

Bejeriş: Zerur bolsa abatlamak we abatlamak üçin enjamlary saklamak aňsat bolmaly.

03
Arassalamak tertibi

Lukmançylyk arassa otaglary daşky gurşawa gözegçilik etmek we zerur enjamlary saýlamak arkaly arassalygy üpjün etmekden başga-da berk arassalaýyş amallaryny ýerine ýetirmeli.Bu amallar aşakdaky talaplara laýyklykda amala aşyrylýar:

Yzygiderli arassalamak: Lukmançylyk arassalaýyş otaglary hemişe arassa bolmagyny üpjün etmek üçin her gün arassalanmaly we dezinfeksiýa edilmeli.

Gaty proseduralar: Arassalamak proseduralary enjamlaryň, ýüzleriň we gurallaryň her bir ýeriniň düýpli arassalanmagyny üpjün etmek üçin jikme-jik proseduralary we görkezmeleri öz içine almalydyr.

Işgärleriň talaplary: Arassalamak proseduralary, enjamlary, ýüzleri we pollary arassalamak we dezinfeksiýa etmek, iş meýdanyny arassa saklamak üçin işçileriň borçlaryny we talaplaryny aýdyňlaşdyrmalydyr.

Dezinfeksiýa himiki serişdeleri:Lukmançylyk arassa otagynda käbir intensiw himiki dezinfeksiýa himiki serişdeleri ulanylar.Zerur zyýansyzlandyryş we dezinfeksiýa talaplaryna laýyk gelýändigine we beýleki arassalaýjy himiki serişdelere ýa-da dermanlara täsir etmeýändigine göz ýetirmeli.
微 信 图片 _20240402174052


Iş wagty: Apr-02-2024