• facebook
 • Twitter
 • Youtube
 • Baglanyşyk

VHP STERILE PASS BOX- VHP PB

gysga düşündiriş:

VHP aseptik geçiriş kamerasy pes derejeli arassa ýerlerden materiallary A we B ýokary derejeli arassa ýerlere geçirmek üçin ulanylýar.Geçiriş prosesinde wodorod peroksid materiallaryň we gap-gaçlaryň daşky ýüzüni adaty temperatura gaz ýagdaýynda sterilizasiýa etmek üçin ulanylýar, bu mikroblaryň hapalanmagynyň öňüni alyp biler.


Önümiň spesifikasiýasy

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Zawod sergisi

Önümiň artykmaçlyklary

Sterilizasiýa prosesi <120min, şol bir günde köp partiýaly sterilizasiýa işine ýetip biler.
Arassa gysylan howa, içerdäki howany çykarmagy, çalt suwsuzlanmagy, umumy sterilizasiýa wagtyny azaltmak we kabinadaky kondensasiýa howpuny azaltmak üçin güýç çeşmesi hökmünde ulanylýar.
Aýrylyş süzgüji, çykarylanda VHP konsentrasiýasyny netijeli azaldyp, daşky gurşawa we işgärlere täsirini azaldyp biler.
Reservedtiýaçlandyrylan hyzmat meýdanyny azaltmak üçin ýokary we aşak bejerip bolýar.
Aýlanma sterilizasiýa geçirişini edip biler, ösümlik meýdanynyň ulanylyş tizligini ýokarlandyryp we prosesiň ýerleşişini gowulandyryp biler.
Otag berkligi üçin synag edilip bilner we synagdan geçensoň sterilizasiýa prosesi başlap biler.
Toparyň belgisini aňsat yzarlamak üçin sterilizasiýa etmezden öň girizmeli.
Sterilizasiýa täsiri GMP-iň talaplaryna laýyk gelýär.

Sterilizasiýa prosesi

Howanyň berkligi synagy - Dehumidifikasiýa - H2o2 gazlaşdyryş sterilizasiýasy - Zyňyndy galyndysy - soňy

Buglaýjy çyzgy

211

Standart ululyk we esasy öndürijilik parametrleri

Model belgisi

Umumy ölçegW × H × D.

Iş meýdanynyň ululygy W × H × D.

Bahalandyrylan sesL

Iş meýdanynyň arassalygy

Sterilizasiýa güýji

Elektrik üpjünçiligikw

BSL-LATM288

1200 × 800 × 2000

600 × 800 × 600

288

B synp

6 gündel

3

BSL-LATM512

1400 × 800 × 2200

800 × 800 × 800

512

BSL-LATM1000

1600 × 1060 × 2100

1000 × 1000 × 1000

1000

BSL-LATM1440

1600 × 1260 × 2300

1000 × 1200 × 1200

1440

Bellik: Tablisada görkezilen aýratynlyklar diňe müşderiniň salgylanmasy üçin bolup, müşderiniň URS-yna laýyklykda dizaýn edilip we öndürilip bilner.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • VHP steril geçiriş penjiresini tanatmak: Arassa otagyň howpsuzlygyny we netijeliligini ýokarlandyrmak

  VHP Sterile Transfer Box, steril zatlaryň gözegçilik edilýän gurşawyň arasynda geçirilişini üýtgedip, iň ýokary howpsuzlygy we netijeliligi üpjün etdi.Döwrebap arassalaýyş otaglarynyň berk talaplaryny kanagatlandyrmak üçin döredilen bu innowasiýa çözgüdi, hapalananlary ýok etmek we steril gurşawy saklamak üçin buglanan wodorod peroksid (VHP) tehnologiýasyny ulanýar.

  VHP steril geçiriş penjiresiniň esasy pursatlaryndan biri, iň häzirki zaman VHP sterilizasiýa ulgamydyr.Bu öňdebaryjy tehnologiýa, bakteriýalar, wiruslar we sporalar ýaly köp sanly mikroorganizmleri netijeli öldürmek üçin wodorod peroksid bugynyň gözegçilikde goýberilmeginden peýdalanýar.Bu gutudan geçýän islendik zadyň arassalanmagyny üpjün edýär, arassa otagda hapalanmak howpuny azaldýar.Bu ösen sterilizasiýa prosesini ulanmak bilen, VHP steril geçiriş penjiri adaty arassa otag geçiriş usullaryndan has ýokary arassaçylyk derejesini üpjün edýär.

  VHP steril geçiriş penjireleri diňe arassaçylyga däl-de, eýsem ulanylyş amatlylygynda-da ýokarydyr.Ulanyjy üçin amatly dizaýn, ökde operatorlar we täze gelenler üçin deňsiz-taýsyz işlemäge mümkinçilik berýär.Gutujyda sterilizasiýa gurşawyna zyýan bermezden, sterilizasiýa prosesine gözegçilik etmäge mümkinçilik berýän aç-açan penjire bar.Mundan başga-da, giň interýer, ownuk gurallardan uly enjamlara, sökülmezden ýa-da bitewiligine zyýan bermezden dürli zatlary geçirmek üçin giň ýer berýär.

  VHP steril geçiriş penjiresiniň köp taraplylygy ony beýleki adaty çözgütlerden tapawutlandyrýar.Düzülip bilinýän ölçegler we goşmaça aýratynlyklar bilen ulgam islendik arassalaýyş desgasynyň aýratyn talaplaryna laýyklaşdyrylyp bilner.Onuň modully dizaýny, bar bolan arassalaýyş otaglarynyň ýerleşişine aňsat birleşmegi ýeňilleşdirýär, minimal bozulmagy üpjün edýär we gymmatly ýer ýerini tygşytlaýar.Ulgamy özbaşdak bölüm hökmünde aňsatlyk bilen gurup bolýar ýa-da arassa otagyň diwaryna ýa-da bölümine bökdençsiz birleşdirip bolýar.

  Arassa otag gurşawynda işlän wagtyňyz howpsuzlyk birinji orunda durýar we VHP steril geçiriş penjireleri bu meselä çynlakaý çemeleşýär.Ulanyjyny we arassa otag gurşawyny goramak üçin ösen howpsuzlyk aýratynlyklary bilen enjamlaşdyrylandyr.Bu howpsuzlyk aýratynlyklary, iki gapynyň bir wagtda açylmagynyň öňüni alýan, bozulmadyk steril gurşawy üpjün edýän gulplama mehanizmini öz içine alýar.Mundan başga-da, guty tegelek arassalanan gyralar we tekiz ýüzler bilen bezelip, işlenende tötänleýin şikes ýetmek howpuny azaldýar.

  Netijelilik, VHP steril geçiriş penjireleri üçin ýene bir esasy aladadyr.Ulgam, arassalaýyş amallarynyň zerurlygyny azaltmak we adamyň gatyşmagyny azaltmak arkaly arassa otaglarda iş akymynyň netijeliligini gowulandyrýar.Çalt VHP sterilizasiýa prosesi, howpsuzlyga zyýan bermezden öndürijiligi ýokarlandyryp, çalt öwrüm wagtyny üpjün edýär.Mundan başga-da, ulanyjy üçin amatly interfeýs we içgin gözegçilikler, hatda minimal tälim alan operatorlaryň hem enjamlary netijeli işledip we saklap biljekdigini üpjün edýär.

  Sözümiň ahyrynda, VHP steril geçiriş penjiresi, arassa tehnologiýany we netijeliligi ýokarlandyrmak üçin ösen tehnologiýany ulanyjy üçin amatly dizaýn bilen birleşdirýän iň soňky çözgütdir.VHP dezinfeksiýa ulgamy, düzülip bilinýän aýratynlyklar we ulanyjylaryň howpsuzlygyna ünsi jemlemek bilen bu iň häzirki zaman önüm, arassalaýyş enjamlary üçin täze görkeziji döredýär.Saglygy goraýyş edaralarynda, derman önümçiliginde ýa-da gözleg laboratoriýalarynda ulanylsa-da, VHP steril geçiriş kasetalary aseptiki işlemegi we möhüm şertler üçin iň ýokary goragy üpjün edýär.Arassa otagyňyzyň işini VHP steril geçiriş penjiresiniň ygtybarlylygy we öndürijiligi bilen indiki derejä çykaryň.