• facebook
 • Twitter
 • Youtube
 • Baglanyşyk

Poslamaýan polatdan geçmek gutusy / Geçmek

gysga düşündiriş:

BSL geçiş gutulary adaty ululykda öndürilýär we ISO 14644 standartyna laýyk gelýär, arassa otag gurşawynda material geçirmek üçin ygtybarly we täsirli çözgüt hödürleýär.


Önümiň spesifikasiýasy

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Model

CHD-11

Içki diametri

(W * D * H) (CM)

50 * 50 * 50 60 * 60 * 60

70 * 70 * 70 80 * 80 * 80

90 * 90 * 90

Daşarky ölçeg

(W * D * H) (CM)

W: içki W + 18/16/22

D: içki D + 7

H: Içerki H + 9

Portal korpusy

Çykmak

Özara baglanyşyk

mehaniki gulp / elektron gulp

/ magnit baglanyşygy

Çeňňek

Çeňňek / gapy oky

Elektrik üpjünçiligi

AC220V 50Hz

Sterilizasiýa çyrasy

10W / 15W

Önümiň görkezilmegi

CHD-12
/ poslamaýan-polat-pass-guty-önüm /
CHD-13
CHD-22

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Laminar akym kapoty bilen tanyşdyrmak: Arassa iş meýdanyna öwrülişik

  Laboratoriýaňyzda ýa-da gözleg merkeziňizde tozansyz we steril gurşawy saklamak üçin göreşmekden ýadadyňyzmy?Indi seretme!Siziň ýaly ylmy hünärmenlere iş ýerini bermek üçin döredilen iň täze çözgüt bolan “Laminar Flow Hood” innowasiýa hödürleýäris.

  Laminar akym kapotlary, laminar akym kapotlary diýlip hem atlandyrylýar, howadan çykýan hapalary netijeli ýok edýän laminar howa akymyny döretmek arkaly ýokary arassalygy üpjün edýär.Dolandyrylýan gurşawyň iň ýokary pudak standartlaryna laýyk gelmegini we gymmatly synaglaryňyzyň bitewiligini kepillendirýär.

  Laminar akym kapotynyň ajaýyp aýratynlyklaryna we peýdalaryna has içgin seredeliň:

  1. Deňi-taýy bolmadyk howa süzgüç ulgamy: Laminar akym kapotlarymyz ýokary netijelilik HEPA (Effokary netijelilik aýratyn howa) süzgüçleri bilen enjamlaşdyrylandyr.Bu ösen süzgüç tehnologiýasy, 0,3 mikron ýaly tozany, bakteriýalary, wiruslary we beýleki bölejikleri netijeli aýyrýar, nusgalaryňyzyň we enjamlaryňyzyň hapalanmazlygyny bilip, ynam bilen işlemäge mümkinçilik berýär.

  2. Iň amatly howa akymy: Tüsse kapotynyň içindäki laminar howa akymy, iş ýeriňize yzygiderli arassa howa üpjünçiligini üpjün etmek üçin döredildi.Howa akymy, hapalanmagyň öňüni almak we näzik we duýgur amallar üçin gözegçilik edilýän gurşawy saklamak üçin berk gözegçilikde saklanýar.Laminar akym kapotlarymyz bilen, ylmy gözlegleriňiziň berk talaplaryny kanagatlandyrmak üçin yzygiderli howa akymyna bil baglap bilersiňiz.

  3. Ergonomiki dizaýn: Iş şertlerinde rahatlygyň we ulanmagyň aňsatlygynyň ähmiýetine düşünýäris.Laminar akym kapoty, uzak wagtlap rahat işlemäge mümkinçilik berýän ajaýyp we ergonomiki dizaýny özünde jemleýär.Giň iş meýdany we sazlanyp bilinýän beýiklik sazlamalary bilen bu önüm, operatoryň ýadawlygy töwekgelçiligini azaltmak bilen bir hatarda dürli laboratoriýa meselelerini ýerine ýetirýär.

  4. Köpdürlüligi: Laminar akym kapoty, aýratyn zerurlyklaryňyza görä düzülip bilinýän köpugurly we çeýe çözgütdir.Biologiki nusgalary gaýtadan işleýärsiňizmi, öýjük medeniýeti synaglaryny geçirýärsiňizmi ýa-da derman gözleglerini geçirýärsiňizmi, laminar akym kapotlarymyz, işleriňiziň üstünlikli bolmagyny üpjün etmek üçin iň oňat gurşawy üpjün edýär.

  5. Bejerişiň aňsatlygy: Gündelik işleriňizde amalylygyň we netijeliligiň ähmiýetine düşünýäris.Laminar akym kapotlary, tehniki hyzmaty aňsatlaşdyrmak üçin döredildi.Süzgüç çalyşmak prosesi ýönekeý, minimal iş wagty talap edýär we işiňiziň üznüksiz işlemegini üpjün edýär.

  Jemläp aýtsak, laminar akym kapotlary laboratoriýa arassalygy we ylmy kämillik ugrundaky oýun çalşyjylarydyr.Iň ýokary howa süzgüç ulgamy, amatly howa akymy, ergonomiki dizaýn, köpugurlylyk we tehniki hyzmatyň aňsatlygy ony islendik laboratoriýa ýa-da gözleg merkezi üçin aýrylmaz baýlyga öwürýär.Synaglaryňyzyň bitewiligini bozmaň - laminar akym kapotyny saýlaň we işiňizde arassalygyň we takyklygyň iň ýokary derejesini başdan geçiriň.