• facebook
 • Twitter
 • Youtube
 • Baglanyşyk

Lukmançylyk / anestezik / hirurgiki gurallar kabineti

gysga düşündiriş:

Poslamaýan polatdan lukmançylyk kabineti import edilýän poslamaýan polatdan ýasalýar.Ansat düzeltmek üçin oturdyldy.Surfaceerüsti mat bolup, halo, poslama garşylyk we arassalama garşylygy ýok.Enjamlary dolandyrmak we arassaçylyk üçin amatly, iş otaglarynyň dürli funksional zerurlyklary üçin amatly we arassaçylyk standartlaryna laýyk gelýär.Iki gezek açyk lift gapylary ýa-da süýşýän gapylar, içki gorizontal we wertikal bölekler dürli maksat bilen işlenip düzülendir, poslamaýan polat lukmançylyk şkafy lukmançylyk işgärleri üçin zerur bolanda dürli hirurgiki enjamlara girmek üçin amatly we içki beden dizaýny ýönekeý we ýerliklidir.Arassa iş otaglarynyň talaplaryna laýyk gelýän dürli şekilli we ululykdaky lukmançylyk enjamlary şkaflary müşderiniň isleglerine görä öndürilip bilner.

Lukmançylyk şkaflary, lukmançylyk işgärleri tarapyndan ulanylyp bilinjek ähli görnüşli enjam şkaflaryna, derman şkaflaryna, sanjym şkaflaryna, derman şkaflaryna, adaty hytaý lukmançylyk şkaflaryna we ş.m. degişlidir.Sortirlemegiň we dolandyrmagyň klassifikasiýasynyň laýyk düzgünlerine laýyklykda, ähli zatlar bellenen ýerde lukmançylyk enjamlary kabinetinde saklanyp bilner.Lukmançylyk enjamlary şkaflary häzirki zaman iş otaglarynda esasy konfigurasiýa.Esasan hirurgiki gurallary, dermanlary we neşe serişdelerini we ş.m., şepagat uýalarynyň we enjamlarynyň bir görnüşini saklamak üçin ulanylýar we köplenç esasy hassahanalara, gözleg institutlaryna, kollejlere, saglygy goraýyş jemgyýetlerine, dermanhanalara, klinikalara we ş.m. ulanylýar.


Önümiň spesifikasiýasy

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Model

(WxDxH)

Daşarky ululygy (WxDxH)

Içki ululygy (WxDxH)

Daşarky ululygy (WxDxH)

Lukmançylyk kabineti

860 * 350 * 1260

860 * 300 * 1260

900 * 350 * 1300

900 * 300 * 1300

860 * 350 * 1660

860 * 300 * 1660

900 * 350 * 1700

900 * 300 * 1700

Anestezik kabineti

860 * 350 * 1260

860 * 300 * 1260

900 * 350 * 1300

900 * 300 * 1300

860 * 350 * 1660

860 * 300 * 1660

900 * 350 * 1700

900 * 300 * 1700

Hirurgiki gurallar kabineti

860 * 350 * 1260

860 * 300 * 1260

900 * 350 * 1300

900 * 300 * 1300

860 * 350 * 1660

860 * 300 * 1660

900 * 350 * 1700

900 * 300 * 1700


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Lukmançylyk hünärmenleriniň üýtgeşik zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin ýörite döredilen bu kabinet, işlemegiň, çydamlylygyň we guramanyň ajaýyp utgaşmasydyr.Designumşak dizaýnlar we giň ýer bilen lukmançylyk şkaflary, lukmançylyk enjamlaryňyzy, dermanlaryňyzy we hirurgiki gurallaryňyzy saklamak üçin iň esasy çözgütdir.

  Lukmançylyk şkaflarymyz, islendik saglyk öýünde ýer optimizasiýasy bilen bir hatarda lukmançylyk enjamlaryna aňsat elýeterliligi üpjün etmek üçin döredildi.Dürli zatlar üçin ýeterlik ýer saklaýan, hemme zady tertipli we aňsat ýagdaýda saklaýan birnäçe bölüm we tekjeler bar.Dermanlardan başlap, hirurgiki gurallara çenli bu kabinet, hemme zady bir ýerde saklamaga mümkinçilik berýär, möhüm ýagdaýlarda ýerini üýtgetmek ýa-da bulaşdyrmak howpuny azaldýar.

  Lukmançylyk kabinetiniň köp taraplylygy onuň esasy aýratynlyklaryndan biridir.Ony hassahanalar, klinikalar, dermanhanalar we hatda tiz kömek ulaglary ýaly dürli sazlamalarda ulanyp bolýar.Ykjam ululygy we berk gurluşy ony stasionar we ykjam lukmançylyk enjamlary üçin amatly edýär.Kabinet aňsatlyk bilen diwara gurlup ýa-da dürli ýerlere äkidilip bilner, nirede bolsaňyzam lukmançylyk enjamlarynyň elmydama elýeterli bolmagyny üpjün edip bilersiňiz.

  Saglygy goraýyş gurşawynda howpsuzlyk we howpsuzlyk birinji orunda durýar.Şonuň üçin lukmançylyk şkaflarymyz öňdebaryjy howpsuzlyk aýratynlyklary bilen enjamlaşdyrylandyr.Gulply, duýgur dermanlary we enjamlary ygtybarly saklaýandygyny bilmek bilen rahatlyk berýär.Ministrler kabinetiniň berk gurluşygy, saglygy goraýyş gurşawynyň berkligine çydamlylygy we uzak ömri üpjün edýär.

  Lukmançylyk kabineti saklamak çözgüdi däl;saklamak çözgüdi.Şeýle hem önelgesiz we guramaçylykly lukmançylyk merkezini saklamakda möhüm elementdir.Kabineti tekiz, aňsat arassalanan we iň berk arassaçylyk ülňülerine laýyk gelýär.Tozanlaryň, bakteriýalaryň we beýleki hapalaýjy maddalaryň köpelmeginiň öňüni alýar, hassalar we saglygy goraýyş işgärleri üçin arassa, howpsuz gurşaw döredýär.

  Lukmançylyk şkaflarynda işlemäge we çydamlylyga goşmaça, häzirki zaman we ajaýyp dizaýnlar hem bar.Onuň ýumşak görnüşi, saglygy goraýyş edaralarynyň bezegi bilen yzygiderli garyşyp, hünär ussatlygyna we ussatlygyna täsir edýär.Şkaf dürli ululykda elýeterlidir we aýratyn talaplaryňyza laýyk gelýär we giňişligiňize laýyk gelmegini üpjün edýär.

  Sözümiň ahyrynda, lukmançylyk şkaflary lukmançylyk hünärmenleri üçin iň soňky saklaýyş çözgüdi.Storageeterlik ammar meýdançasy, ygtybarly gulplama mehanizmi we ýumşak dizaýny bilen, lukmançylyk enjamlaryňyzy, dermanlaryňyzy we hirurgiki gurallaryňyzy tertipli we aňsat ýagdaýda saklamak üçin zerur zatlary hödürleýär.Häzirki wagtda lukmançylyk şkaflarymyza maýa goýuň we saglygy goraýyş edaraňyza getirýän amatlylygy, netijeliligi we howpsuzlygy başdan geçiriň.