• facebook
 • Twitter
 • Youtube
 • Baglanyşyk

Orta netijelilik howa süzgüji

gysga düşündiriş:

Orta effekt süzgüç we hyzmat möhletini uzaltmak.Orta effektli halta howa süzgüji, esasy täsir halta howa süzgüji, esasan, kondisioner ulgamynda ≥5μm tozan bölejiklerini süzmek, esasan kondisioner ulgamynda ≥1μm tozan bölejiklerini süzmek üçin ulanylýan bölekleri goramak üçin ulanylýar. ýokary netijelilik ýa-da ýokary netijelilik süzgüji we hyzmat möhletini uzaltmak.

● Torbanyň gurluşy, süzgüç meýdanyny köpeltmek

● Nemes ultrases süzgüçli halta önümçilik liniýasy, dürli süzgüç materiallarynyň kebşirleýiş talaplaryny kanagatlandyrmak üçin dürli kebşirleme proseduralary

Bag Süzgüçli sumka çyzykly kebşirlemek, ýokary güýç, syzmak howpunyň öňüni alyň

Fil Süzgüç halta parametrleriniň ýokary yzygiderliligi, önümiň durnuklylygyny ýokarlandyrmak


Önümiň spesifikasiýasy

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Zawod sergisi

Model belgisi

Umumy ölçeg
L × W × D.

Howanyň göwrümi
m3/h

Başlangyç garşylykPa

Netijeliligi sanamak
G4
90% ≤A

Netijeliligi sanamak
M6
60% ≤E <80%

Netijeliligi sanamak
F7
85% ≤E <90%

Netijeliligi sanamak
F8
90% ≤E <95%

Netijeliligi sanamak
F9
95% ≤E

BSL-6DAI592.592-380

592 × 592 × 380 × 6sumkalar

2400

40

60

100

120

140

BSL-3DAI287.592-380

287 × 592 × 380 × 3sumkalar

1200

BSL-6DAI592.592-480

592 × 592 × 480 × 6sumkalar

3000

BSL-3DAI287.592-480

287 × 592 × 480 × 3sumkalar

1500

BSL-6DAI592.592-560

592 × 592 × 560 × 6sumkalar

3400

BSL-3DAI287.592-560

287 × 592 × 560 × 3sumkalar

1700

BSL-8DAI592.592-560

592 × 592 × 560 × 8sumkalar

4500

BSL-4DAI278.592-560

287 × 592 × 560 × 4sumkalar

2250

BSL-8DAI592.592-760

592 × 592 × 760 × 8sumkalar

5000

BSL-8DAI592.592-940

592 × 592 × 940 × 8sumkalar

6000

BSL-6DAI492.492-560

492 × 492 × 560 × 6sumkalar

2500

Bellik: Aralykda standart däl süzgüçleri öndürip biler.

 


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Materiallar we ulanylýan şertler

  çarçuwaGalvanizli list / alýumin profil

  Süzgüç materialyPP / PET birleşdirilen süýüm

  Işleýiş ýagdaýy Maks.100% RH, 60 ℃

  Içerdäki howanyň hilini gowulaşdyrýan we sagdyn ýaşaýyş gurşawyny ösdürýän oýun üýtgedýän çözgüt, öwrülişik halta howa süzgüji bilen tanyşdyrmak.Öňdebaryjy tehnologiýa we ulanyjylara amatly dizaýn bilen bu ösen howa süzgüç ulgamy, siziň we ýakynlaryňyzyň dem alşyny üýtgetmek üçin döredildi.

  Torba howa süzgüçleri tozan, dander, polen, galyndy sporalary we hatda kiçijik howa bakteriýalary ýaly howa arkaly bölejikleri netijeli aýyrýan ajaýyp önümdir.Süzgüçli innowasion süzgüç dizaýny, ýokary süzgüçleri üpjün etmegi we allergiýa, demgysma we dem alyş problemalaryna sebäp bolup biljek iň ownuk hapalaýjy maddalary ele almagy üpjün edýär.

  Torba howa süzgüçleri, ýokary netijeliligi saklamak bilen uzak ömri we çydamlylygy üpjün etmek üçin ýokary öndürijilikli süzgüç serişdesini görkezýär.Süzgüçiň hapalary ele almak we saklamak üçin deňi-taýy bolmadyk ukyby arassa we täze ýapyk gurşawy üpjün edýär.Howanyň hiliniň pes bolmagy sebäpli asgyrmak, üsgürmek we beýleki oňaýsyzlyklar bilen hoşlaşyň we arassa we hapalanmadyk howadan dem almagyň artykmaçlyklaryndan lezzet alyň.

  Torba howa süzgüçleri diňe bir bölejik maddalaryny aýyrmakda ökde bolman, eýsem erbet yslary we zyýanly üýtgäp durýan organiki birleşmeleri (VOC) hem çözüp biler.Nahar bişirmek üçin yslar, haýwanlaryň ysy ýa-da arassalaýyş önümlerinden himiki maddalar bolsun, bu süzgüç olary ýok etmek üçin köp iş eder, şonuň üçin giňişligiňiz täze we özüne çekiji bolar.

  Torbanyň howa süzgüji, aladasyz gurnamagy we tehniki hyzmaty üpjün etmek üçin adamlaşdyrylan dizaýny kabul edýär.Zerur bolanda süzgüç bilen çalşyň we gün-günden arassa howadan lezzet alarsyňyz.Ykjam, ýumşak dizaýny ony öýler, ofisler, hassahanalar we mekdepler ýaly dürli ýerler üçin amatly edýär.Torbanyň howa süzgüji gündelik durmuşyňyza päsgel bermezden ajaýyp howany arassalamagy üpjün edip, fonda sessiz işleýär.

  Saglygyňyzy ileri tutuň we sumka howa süzgüçlerine maýa goýuň.Dem alýan howanyňyzyň arassa we zyýanly bölejiklerden azatdygyna rahatlyk.Önümçiligiňizi ýokarlandyryň, ukyňyzyň hilini ýokarlandyryň we ýakynlaryňyzyň saglygyny goraň.Häzirki wagtda sumka howa süzgüçlerini saýlaň we has sagdyn, has amatly ýaşaýyş gurşawyna işjeň ädim ätiň.