• facebook
  • Twitter
  • Youtube
  • Baglanyşyk

Laminar akymly potolok laminar akym potolok ulgamy

gysga düşündiriş:

Arassa otag tehnologiýasynda, derman, biotehnologiýa, elektronika we saglygy goraýyş ýaly pudaklarda önümiň hilini we howpsuzlygyny üpjün etmek üçin gözegçilik edilýän gurşawy saklamak möhümdir.Bu gözegçilik edilýän gurşawa ýetmegiň esasy böleklerinden biri laminar akym potolok ulgamydyr.Bu innowasiýa tehnologiýasy, howanyň hiline gözegçilik etmek we hapalanmak howpuny azaltmak arkaly arassa we mikrobsyz gurşaw döretmekde möhüm rol oýnaýar.


Önümiň spesifikasiýasy

Haryt bellikleri

Zawod sergisi

Jikme-jiklik

Arassa otag tehnologiýasynda, derman, biotehnologiýa, elektronika we saglygy goraýyş ýaly pudaklarda önümiň hilini we howpsuzlygyny üpjün etmek üçin gözegçilik edilýän gurşawy saklamak möhümdir.Bu gözegçilik edilýän gurşawa ýetmegiň esasy böleklerinden biri laminar akym potolok ulgamydyr.Bu innowasiýa tehnologiýasy, howanyň hiline gözegçilik etmek we hapalanmak howpuny azaltmak arkaly arassa we mikrobsyz gurşaw döretmekde möhüm rol oýnaýar.

Laminar akym potolok ulgamlary, ultra bölejik arassa howanyň bir taraplaýyn nagyşda üznüksiz akymyny üpjün etmek üçin döredilip, howa bölejikleriniň daşky gurşawdan netijeli çykarylmagyny üpjün edýär.Bu, ýokary potensial bölejik howany (HEPA) ýa-da potolokda birleşdirilen aşa pes geçirijilikli howa (ULPA) süzgüçleri ulanmak arkaly gazanylýar.Bu süzgüçler tozan, mikroorganizmler we howadan çykýan beýleki bölejikler ýaly hapalary aýyrmak üçin ulanylýar we şeýlelik bilen gözegçilik edilýän steril gurşawy döredýär.

Laminar akym potolok ulgamynyň esasy artykmaçlyklaryndan biri, arassa otagda hatda yzygiderli howa akymyny üpjün etmek ukybydyr.Bu ýöriteleşdirilen diffuzorlary we howa akymyna gözegçilik mehanizmlerini ulanmak arkaly gazanylýar, howanyň kosmosda deň paýlanmagyny üpjün edýär.Netijede, ýokary hilli we hapalanmaz önümleriň öndürilmegi üçin amatly şert döredip, turbulentlik we hapalanmak howpy azaldylýar.

Mundan başga-da, laminar akym potolok ulgamy, howa ulanylyşyny optimallaşdyrýan we energiýa sarp edilişini azaldýan ösen howa akymyny dolandyrmak ulgamy bilen energiýa tygşytlaýjy dizaýny özünde jemleýär.Bu diňe bir iş çykdajylaryny azaltmak bilen çäklenmän, has durnukly we ekologiýa taýdan arassa otag desgasyny döretmäge hem kömek edýär.

Tehniki mümkinçiliklerinden başga-da, laminar akym potolok ulgamlary arassa otag operatorlaryna amaly peýdalary hödürleýär.Ulgamyň modul dizaýny gurnamagy we tehniki hyzmaty ýeňilleşdirýär, iş wagty azaldýar we üznüksiz işlemegini üpjün edýär.Şift dürli arassa otaglarda ulanmak üçin çydamly we aňsat arassa materialdan ýasaldy.

Laminar akym potolok ulgamyny saýlanyňyzda, arassalaýyş otagyňyzyň aýratyn talaplaryny göz öňünde tutmak möhümdir.Arassa otagyň göwrümi, zerur arassaçylyk derejesi we ýerine ýetirilýän amallaryň tebigaty ýaly faktorlar iň amatly ulgamyň saýlanmagyna täsir eder.Mundan başga-da, laminar akym potolok ulgamyny saýlanyňyzda ISO 14644 we cGMP ýaly senagat kadalaryna we ülňülerine laýyk gelmelidir.

Sözümiň ahyrynda, laminar akym potolok ulgamlary pudaklarda arassa we steril gurşawy döretmekde we goldamakda möhüm rol oýnaýar.Howanyň hiline gözegçilik etmek, hapalanmak töwekgelçiligini azaltmak we birmeňzeş howa akymyny üpjün etmek ukyby ony häzirki zaman arassalaýyş desgalarynyň möhüm bölegi edýär.Laminar akym potolok ulgamyna maýa goýmak bilen, kompaniýalar arassalaýyş işleriniň berk talaplaryny ýerine ýetirmek bilen önümleriniň bitewiligini we hilini üpjün edip bilerler.

Önümiň beýany

Laminar akym potoloky, ýokary arassalygy bilen tozansyz aseptiki arassalaýjy enjamdyr.Hat-da 100-lik arassaçylyk iş meýdany gurşawyny döredip biler.Mundan başga-da, ýokary hilli materiallary kabul edýär, meselem, guty korpusy ýokary hilli sowuk togalanan polatdan, pürküji plastinka bolsa poslamaýan polatdan ybarat.Laminar akym üçegi arassa otaga arassa howany üpjün edýän professional süzgüç we guty birikmesi bilen enjamlaşdyrylandyr.Howa dik bir taraplaýyn akýar we howa üstündäki ýeliň tizligi durnukly bolup, süzgüç çalşygynyň aýlawyny netijeli azaldýar.

Laminar akymly potolok, I synp arassalaýyş otagy, II synp arassa operasiýa otagy, III synp arassa iş otagy ýaly birmeňzeş howa akymyny we arassa synpy hödürlemek üçin Operasiýa otagynyň potolokynda oturdyldy.Invaziv hereketler wagtynda we howada ölen ýa-da janly bölejikler sebäpli ýüze çykýan hapalanmalardan netijeli goragy üpjün edip biler.

Aýratynlyklar

1.Bu ýeke ýa-da birnäçe bilelikde ulanylyp bilner.
2. Professional süzgüç we guty baglanyşygy bilen gowy möhürleme öndürijiligi.
3. Birmeňzeş tizlik bilen umumy ýel.
4. Az ses, rahat işlemek, saklamak we çalyşmak aňsat, tygşytly.

Goýmalar

Esasan hassahananyň operasiýa otagynda dürli operasiýa derejeleriniň talaplaryny kanagatlandyrmak üçin ulanylýar.

Aýratynlyklary

Allhli ululyklary we stilleri özleşdirip bolýar

Model

BSL-LF01

BSL-LF02

BSL-LF03

Kabinetiň ululygy (mm)

2600 * 2400 * 500

2600 * 1800 * 500

2600 * 1400 * 500

Statik kabinet materialy

Poroşok bilen örtülen / Poslamaýan polatdan polat

Diffuzer plastinka materialy

Doka / Poroşok bilen örtülen polat / Poslamaýan polat

Windeliň ortaça tizligi (m / s)

0.45

0.3

0.23

Süzgüç netijeliligi (@ 0.3un)

99,99%

Süzgüç görnüşi

Aýryjy HEPA süzgüji / V bank süzgüji

Wagtlary ulanyň

I synp operasiýa otagyny arassalaýar

Il synpy arassa iş otagy

Ill Ill arassa operasiýa otagy


  • Öňki:
  • Indiki: