• facebook
 • Twitter
 • Youtube
 • Baglanyşyk

Howa görkezijisi

gysga düşündiriş:

Howa duşy seriýaly önümler, köpugurly ýerli arassalaýyş enjamlarynyň bir görnüşidir, köplenç arassa däl otag bilen arassa ýeriň arasynda oturdylýar, adamlar ýa-da harytlar arassa ýere girmegi üçin zerur geçelge bolup, çykan arassa howa aýyryp biler. adamlar we harytlar tarapyndan göterilýän tozan, tozan çeşmesini arassa ýere täsir edip ýa-da azaldyp biler.Howa duşy / ýük duşunyň öň we yzky gapylary elektron taýdan biri-birine bagly bolup, arassalanmadyk howanyň arassa ýere girmeginiň öňüni almak üçin howa gämisi bolup biler.Enjam azyk, lukmançylyk, bioineringenerçilik, mikroelektronika we beýleki ugurlarda giňden ulanylýar.

Adaty howa duşunyň howa öwüsmek funksiýasyna goşmaça, “zäherli tozan” derman we himiýa kärhanalary üçin amatly duman duş funksiýasy hem ýokarlanýar.Mis burunundan ýokary basyşly nasosyň gysylmagy, gowy duman suw seper, işgärleriň eşikleriniň tozany uçmaz ýaly, örtüklere ýapylan tozany çyglar.


Önümiň spesifikasiýasy

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Zawod sergisi

Howa duşy otagynyň önüm artykmaçlyklary

25 25m / s-den ýokary tizlikli burun, bölejik maddalaryny aýyrmak üçin täsirli zarba urmagyny üpjün edýär.
● efficiencyokary netijelilik süzgüji, 0,3 mikron bölejik süzgüç netijeliligi 99,99% -den gowrak.
4 Bir gezek ulanylýan deslapky süzgüç G4 HEPA süzgüçleriniň ömrüni uzaldýar.
Air Howa duşynyň içine gyssagly durmak düwmesi oturdylýar.
People Adamlar howa duşyna girenlerinde, enjam awtomatiki duýulýar we howa burnuny işe başlaýar.
Door Gapy ulgamy.

Tehniki görkeziji

Güýç çeşmesi:380V50Hz
Kuwwat :1.5kW
Sesi :65-75dB (A)
Buzzer:diferensial basyş, näsazlyk duýduryşy
Kuwwat düwmesi:(yşyklandyrylan wizual düwme) Gyssagly duralga

Duş otagynyň önüminiň artykmaçlyklary

● Duman duşy çygly dumanyň pes akymyny emele getirer, örtülen çig mal tozy bölejikleriniň iş eşiklerini hapalap biler we uly material bölejiklerine ýygnanmagyny dowam etdirer.
Large Uly bölejikleriň töweregindäki ýokary tizlikli howa akymy tozan bölejikleriniň damjalara degmeginiň öňüni alýar we mikro bölejikleriň kiçijik damjalary mikro-tozan bölejiklerini aňsatlyk bilen ýygnap biler.
Material Materiallaryň uly bölejikleri ýokary tizlikli howa akymynyň üsti bilen süzgüçiň üstünde ýa-da ogurlanan harytlary ýygnamak lýubkasynda saklanýar.Alnan damjany gazanyň we howanyň doýgunlygyna çalt ýetiň.
All surfacehli ýüzleri çyglaýar we eşikde monjuk emele getirýär.Wagtyň geçmegi bilen suw eşikden ýuwaşja çykýança kem-kemden köpelýär.

Daşky gurşaw we ulanyş şertleri

Arassaçylyk:D derejesi ýa-da has ýokary
Temperatura:5 ℃ ~ 40 ℃

Haryt çyzgysy

16098379310 (1)

Standart ululyk we esasy öndürijilik parametrleri

Model belgisi

Umumy ölçeg
W × D × H.

Iş meýdanynyň ululygy
W × D × H.

Burun tizligim / s

Burun belgisi(个)

Netijeli ululyk
L × W × D.

BSL-ASR-080090

1200 × 1000 × 2150

800 × 900 × 1950

25

6

650 × 650 × 93 × 1

BSL-ASR-080090

1400 × 1000 × 2150

800 × 900 × 1950

12

650 × 650 × 93 × 2

BSL-ASR-080140

1400 × 1500 × 2150

800 × 1400 × 1950

18

955 × 650 × 93 × 2

BSL-ASR-080190

1400 × 2000 × 2150

800 × 1900 × 1950

24

650 × 650 × 93 × 4

BSL-ASR-080290

1400 × 3000 × 2150

800 × 2900 × 1950

36

955 × 650 × 93 × 4

Bellik: Howa duşy otagy we howa duşy kanaly, tablisada görkezilmedik müşderiniň talaplaryna laýyklykda edilip bilner.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Duş dünýäsinde oýun çalşýan ynkylapçy Mist Shower-MS bilen tanyşdyrmak.Öňdebaryjy tehnologiýa bilen döredilen bu innowasion önüm, duş tejribäňizi täze derejä çykarmagy wada berýär.Özüňizi yssy we terli duýýan adaty duşlar bilen hoşlaşyň;“Mist Shower-MS” size rahatlyk we kuwwat duýmak üçin güýçlendiriji, güýçlendiriji duman berýär.

  “Mist Shower-MS” -iň esasy wezipelerinden biri, bedeniňizi gurşap alýan, deriňizi ýuwaşja ideg edýän we duýgularyňyzy rahatlandyrýan inçe duman döretmek ukybydyr.Düzülip bilinýän sazlamalar bilen, hammamyňyzyň rahatlygynda şahsylaşdyrylan spa tejribesini döretmäge mümkinçilik berýän dumanyň intensiwligini öz islegiňize görä düzüp bilersiňiz.Duş günüňizi rahatlyk oazisine öwüriň, bir pursat dynç alyň we günüň streslerinden halas boluň.

  Theöne “Mist Shower-MS” diňe bir kaşaň duş tejribesini däl;netijeliligi we dowamlylygy göz öňünde tutup döredildi.Bu innowasiýa önümi tarapyndan öndürilen duman, adaty duşdan ep-esli az suw sarp edýär we bu ekologiýa taýdan arassa saýlanýar.Indi gymmat bahaly suwy ýitirmekden ýa-da suw tölegiňize goşmakdan gorkman, uzyn we rahat duşlara baş goşup bilersiňiz.

  Istumşak we döwrebap dizaýny bilen “Mist Shower-MS” islendik hammam bezegine bökdençsiz garyşar.Ykjam ululygy we aňsat gurnama prosesi ony islendik jaý üçin amatly edýär.Kiçijik kwartiraňyz ýa-da giň villaňyz bolsun, “Mist Shower-MS” hammamyňyza iň oňat goşundy.

  Mist Dower-MS bilen iň soňky duş rewolýusiýasyny başdan geçiriň.Gündelik durmuşyňyzy kaşaň dynç alyş mukaddesligine öwüriň.Duman bedeniňizi gurşap alýarka, güýç-kuwwatyňyzy we günüňizi almaga taýyn bolup, stresiňiziň ereýändigini duýarsyňyz.Rahatlygy we stili bozmazdan durnuklylygy kabul ediň.Duş duşuňyzy “Mist Shower-MS” bilen täzeläň we duman jadyly dünýäsine çümüň.