• facebook
 • Twitter
 • Youtube
 • Baglanyşyk

habarlar

 • CPHI PMEC Şanhaý 2024-de bize baryp görmäge hoş geldiňiz!

  CPHI PMEC Şanhaý 2024-de bize baryp görmäge hoş geldiňiz!

  CPHI & PMEC Hytaý, söwda, bilim paýlaşmak we aragatnaşyk gurmak boýunça Aziýanyň öňdebaryjy derman sergisidir.Dünýäde ikinji orunda durýan derman bazarynda işiňizi ösdürmek üçin bir bitewi platforma üpjün edip, derman üpjünçiligi zynjyry boýunça ähli pudak pudaklaryny öz içine alýar.Ösýän internationa ...
  Koprak oka
 • laboratoriýa otagynyň temperaturasyna we çyglylygyna gözegçilik

  laboratoriýa otagynyň temperaturasyna we çyglylygyna gözegçilik

  Laboratoriýanyň temperaturasyna we çyglylygyna gözegçilik etmek örän möhümdir, sebäbi laboratoriýadaky temperatura we çyglylyk synaglaryň netijelerine we gurallaryň ulanylmagyna täsir edip biler.Umuman aýdanyňda, laboratoriýada temperatura we çyglylyga gözegçilik esasan ...
  Koprak oka
 • FFU-nyň ulanylyşy

  FFU-nyň ulanylyşy

  FFU (Fan Filtr bölümi) ýokary arassa gurşawy üpjün etmek üçin ulanylýan, köplenç ýarymgeçiriji önümçiliginde, biofarmasewtika, hassahanalarda we berk arassa gurşaw zerur bolan azyk önümçiliginde ulanylýar.FFU FFU-ny ulanmak ýokary talap edýän dürli şertlerde giňden ulanylýar ...
  Koprak oka
 • Reňkli polat plastinanyň agramy we inedördül metr üçin agram

  Arassa paneliň ýük göteriji we öz-özüne agramly parametrleri: Her inedördül metr arassa panel: 1. Bir taraply aýna magniý el plastinkasy (0.476mm) - -150kg 2. Iki taraplaýyn aýna magniý el plastinka (0.476mm) - - 150kg 3. Iki taraply aýna magniý maşyn öndürýän tagta (0.476mm) ̵ ...
  Koprak oka
 • Arassa otagyň ýel tizliginiň talaplary we howanyň üýtgemegi

  Arassa otagyň ýel tizliginiň talaplary we howanyň üýtgemegi

  Howa çalşygynyň ýeterlik mukdary, dürli arassaçylyk talaplaryna laýyklykda, içerdäki hapalanan howany eritmek we ýok etmekdir, arassa otagyň arassa beýikligi has ýokary bolsa, howa üýtgemeleriniň sanynyň ýokarlanmagydyr.Şolaryň arasynda howa çalşygy 1 million ...
  Koprak oka
 • Arassa otagda täze energiýa awtoulagyny öndürmek

  Arassa otagda täze energiýa awtoulagyny öndürmek

  Doly awtoulagyň takmynan 10,000 bölegi bar, şolardan takmynan 70% -i arassa otagda (tozansyz ussahanada) amala aşyrylýar.Awtoulag öndürijisiniň has giň awtoulag ýygnamak gurşawynda, robotdan we beýleki gurnama enjamlaryndan çykýan ýag dumanlary we metal bölejikleri ...
  Koprak oka
 • Lukmançylyk arassa otagynyň talaplary

  Lukmançylyk arassa otagynyň talaplary

  Arassa otag dizaýnynyň ilkinji nokady daşky gurşawa gözegçilik etmekdir.Bu, otagdaky howanyň, temperaturanyň, çyglylygyň, basyşyň we yşyklandyryşyň dogry dolandyrylmagyny üpjün etmegi aňladýar.Bu parametrlere gözegçilik etmek aşakdaky talaplara laýyk gelmelidir: Howa: Howa iň möhüm f ...
  Koprak oka
 • Kondisioner ulgamy üçin ikinji derejeli howa howa shemasy

  Kondisioner ulgamy üçin ikinji derejeli howa howa shemasy

  Kondisioner ulgamynyň ikinji derejeli howa shemasyny kabul etmek üçin ulanylýan az arassa otag meýdany we çäkli radiusy bolan mikro-elektron ussahanasy.Bu shema, derman we lukmançylyk kömegi ýaly beýleki pudaklarda arassa otaglarda hem ulanylýar.Becaus ...
  Koprak oka
 • Ondarymgeçiriji (FAB) arassa otagda otnositel çyglylygyň maksat bahasy

  Ondarymgeçirijiniň (FAB) arassa otagynda otnositel çyglylygyň maksat bahasy takmynan 30-50% bolup, litografiýa zolagynda - ýa-da uzak ultramelewşe gaýtadan işlemekde (DUV) has az ± 1% ýalňyşlyk goýberýär. zona - başga bir ýerde ± 5% rahatlandyrylyp bilner.Becau ...
  Koprak oka
 • Otnositel negatiw basyş talaplary

  Otnositel negatiw basyş talaplary

  Derman senagatynyň arassa otagynda aşakdaky otaglar (ýa-da ýerler) deň derejedäki goňşy otaglara otrisatel negatiw basyşy saklamalydyr: heatylylyk we çyglylyk döredýän otag köp, meselem: arassalaýyş otagy, tunel peç çüýşesini ýuwmak otag, ...
  Koprak oka
 • Derman senagatynda arassa otaglar üçin basyş diferensial gözegçilik talaplary

  Derman senagatynda arassa otaglar üçin basyş diferensial gözegçilik talaplary

  Derman senagatynda arassa otaglar üçin basyş diferensial gözegçilik talaplary Hytaý standartynda, howa arassalygy derejesi bilen lukmançylyk arassa otagy (meýdany) bilen lukmançylyk arassa otagy (meýdany) bilen arassa däl otag (meýdan) arasyndaky aerostatik basyş tapawudy. sho ...
  Koprak oka
 • Otagyň standartlaşdyrylmagy

  Otagyň standartlaşdyrylmagy

  Amerikanyň Birleşen Ştatlarynda, 2001-nji ýylyň noýabr aýynyň ahyryna çenli arassa otaglara bildirilýän talaplary kesgitlemek üçin 209E federal standart (FED-STD-209E) ulanyldy.2001-nji ýylyň 29-njy noýabrynda bu ülňüler ISO spesifikasiýasynyň 14644-1 neşir edilmegi bilen çalşyryldy.Adatça arassa otag f ...
  Koprak oka
12Indiki>>> Sahypa 1/2