• facebook
  • Twitter
  • Youtube
  • Baglanyşyk

Keselhana

Keselhana-arassa otag1
14f207c93
a2491dfd1
e1ee30422

BSLtech hassahanasynyň çözgüdi

Keselhananyň arassa otaglary köplenç modully iş otaglarynda, ICU-larda, izolýasiýa otaglarynda we beýleki lukmançylyk edaralarynda ulanylýar.Lukmançylyk arassa otaglary hünär we möhüm pudak, esasanam howanyň arassalygy üçin berk talaplary bolan modully iş otaglarydyr.Modully operasiýa otagy hassahananyň möhüm bölegi bolup, esasy operasiýa otagyndan we kömekçi ýerlerden durýar.Işleýiş stolunyň töweregindäki iň arassa arassalyk derejesi 100-nji synpdyr. Adatça, iş stolunyň we lukmançylyk işgärleriniň işini üpjün etmek üçin iş stolundan azyndan 3 * 3 m ýokarda HEPA süzülen laminar akym potolokyny gurmak maslahat berilýär.Önelgesiz gurşaw döretmek, hassalaryň ýokaşma derejesini 10 esse azaldyp biler, şeýlelik bilen antibiotiklere garaşlylygy azaldyp, adamyň immunitetine bolup biljek zyýany azaldyp biler.