• facebook
 • Twitter
 • Youtube
 • Baglanyşyk

Janköýer süzgüç bölümi-FFU

gysga düşündiriş:

Janköýer süzgüç bölümleri (FFU) häzirki wagtda bazardaky janköýer süzgüç birlikleriniň (fan süzgüç modullary) iň energiýa tygşytlaýjy ugry.Arassa otaglarda, dermanhanalarda, derman öndürýän desgalarda we barlaghanalarda ulanmak üçin ýörite döredilen FFU pes ses derejesinde ýokary mukdarda HEPA (ýa-da ULPA) süzülen howany üpjün edýär, şol bir wagtyň özünde deňeşdirilýän önümlere garanyňda energiýa sarp edilişini 15-50% azaldýar.


Önümiň spesifikasiýasy

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Zawod sergisi

Harydyň ady FFU
Material Galvanizli list, Poslamaýan polat
Ölçegi 1175 * 575 * 300mm
Materialyň galyňlygy 0,8 mm ýa-da özleşdirilen
Howanyň tizligi 0.36-0.6m / s (ÜÇ TERJIME EDIP BOLAN)
Süzgüç effekti 99.99%@0.3um (H13) /99.999%@0.3um (H14) / ULPA
HEPA Ölçegi 1170 * 570 * 69mm
Impeller Plastiki impeller, alýumin impeller
Janköýer EC, AC, ECM
Elektrik üpjünçiligi AC / DC (110V, 220V), 50 / 60HZ
Goşmaça başlangyç süzgüç Uly bölejikleri süzüň
Basyş 97 (10mmAq)
Şowhun 48-52dB
Bedeniň agramy 25Kg

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Janköýer süzgüç bölümi (FFU): Howany arassa we howpsuz saklamak

  Janköýer süzgüç bölümleri (FFU) howa süzgüç ulgamynyň möhüm bölegi bolup, içerde arassa we howpsuz gurşawy goramakda möhüm rol oýnaýar.Bu bölümler howadan çykýan hapalaýjy maddalaryň ýok edilmegini üpjün edýär, laboratoriýalar, arassa otaglar, derman zawodlary we maglumat merkezleri ýaly dürli gurşawda howanyň hilini ep-esli ýokarlandyrýar.

  FFU ýokary öndürijilikli süzgüç we howany netijeli paýlamak üçin ýörite döredildi.Bularyň hemmesi bir ykjam bölümde ýerleşdirilen janköýerden, süzgüçden we motordan ybarat.Janköýer, tozany, bölejikleri we beýleki hapalaýjylary duzlaýan süzgüçde daşky howany çekýär.Süzülen howa soňra howanyň umumy hilini ýokarlandyryp, daşky gurşawa goýberilýär.

  FFU-nyň esasy artykmaçlyklaryndan biri hem köp taraplylygydyr.Olar özbaşdak enjamlar ýa-da has uly howa işleýiş ulgamyna girizilip bilner.Onuň modully dizaýny, ýerleşiş we howa akymynyň talaplarynda aňsat gurnamaga we çeýeligi üpjün edýär.FFU-lar dürli ululykda, şekilde we howa akymynda bolup, ulanyjylara aýratyn zerurlyklary üçin iň amatly enjamy saýlamaga mümkinçilik berýär.

  FFU gözegçilik we steril gurşawy saklamaga möhüm goşant goşýar.Takyklyk we arassalyk möhüm bolan arassa otaglar ýaly möhüm şertlerde FFU-lar HVAC ulgamlary bilen bilelikde giňişligiň bitewiligine zyýan berip biljek bölejikleri netijeli aýyrmak üçin ulanylýar.Onuň ýokary öndürijilikli bölejik howasy (HEPA) ýa-da aşa pes bölejik howa (ULPA) süzgüçleri, ýokary arassaçylyk gurşawyny üpjün edip, 0,3 mikron ýaly bölejikleri aýyrýar.

  Howanyň hilinden başga-da, FFU-larda energiýa tygşytlylygy hem bar.Tehnologiýa ösensoň, FFU-lar indi energiýa tygşytlaýjy hereketlendirijiler bilen enjamlaşdyrylyp, öndürijilige zyýan bermezden energiýa sarp edilişini azaldýarlar.Bu diňe bir operasiýa çykdajylaryny azaltmaga kömek etmän, durnukly ösüşe hem kömek edýär.

  FFU-nyň yzygiderli işlemegi, iň amatly işlemegini üpjün etmek üçin zerurdyr.Islenýän howanyň hil standartlaryny saklamak üçin süzgüçler wagtal-wagtal çalşylmalydyr.Süzgüç çalşygynyň ýygylygy, FFU-nyň ulanyljak gurşawy we ýüze çykýan hapalaýjy görnüşler ýaly faktorlara baglydyr.

  Sözümiň ahyrynda, janköýer süzgüç birligi (FFU) arassa we howpsuz gurşawy saklamak üçin aýrylmaz guraldyr.Olaryň howany hapalaýan maddalary aýyrmak we howany netijeli paýlamagy üpjün etmek, umumy howanyň hiline möhüm goşant goşýar.Arassa otagda, laboratoriýada ýa-da maglumat merkezinde ulanylsa-da, FFU gözegçilik edilýän steril gurşawy döretmekde möhüm rol oýnaýar.Qualityokary hilli FFU-a maýa goýmak we yzygiderli tehniki hyzmat meýilnamasyna eýermek iň oňat öndürijiligi we uzak möhletli peýdalary üpjün eder.