• facebook
 • Twitter
 • Youtube
 • Baglanyşyk

Hepa gutusy - Howanyň tükenmegi

gysga düşündiriş:

Efficiencyokary öndürijilikli işleýiş rozetkasy, “Laboratoriýa biosfera howpsuzlygy üçin umumy talaplar” bölüminde GB19489-2008 “gaz çykaryjy howa süzgüçini sterilizasiýa we sterilizasiýa etmek” talaplaryna laýyk gelýän ýokary derejeli biosfera barlaghanasynyň ýokary netijelilik süzgüç ulgamyna ulanylýar.

Netijeli işleýiş rozetkasy, zäherli, kanserogen, radioaktiw we biologiki howply tozany we gazy izolirlemek we içerdäki zyýanly maddalaryň öňüni almak üçin otrisatel basyş ussahanasynyň işleýiş süzgüji üçin arassa otagda oturdylan gaz süzgüç enjamydyr. işleýiş ulgamyna zyňylýar.Enjam awtomatiki skaner we ýygnamak tehnologiýasyny ulanýar.Efficiencyokary öndürijilikli howa süzgüji we enjam çarçuwasy ýerinde skanirlenýär we süzgüç ýokary wagtynda howa süzgüçiniň garşylygyny hakyky wagtda görkezip bilýän gaz dezinfeksiýa ulanyp, HEPA süzgüji arkaly dezinfeksiýa edilýär we sterilizasiýa edilýär.

In in-situ awtomatiki / el bilen skaner syzmagy, in-situ ýapyk aýlawly dezinfeksiýa möhürleme täsiri, suwuk tankyň dizaýny, syzma ýok

● efficiencyokary netijelilik we pes garşylyk, meýdan syzyş synagynyň süzgüç netijeliligi H13 ~ U16 talaplaryna laýyk bolup biler

● Içinde we daşynda kebşirleýiş poslama garşy ýokary hilli poslamaýan polat önümçiligi, biosfera howpsuzlygy standartlaryna laýyk gelýär


Önümiň spesifikasiýasy

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Zawod sergisi

Öndürijilik parametri

Boks korpusynyň howa berkligi

Kameranyň mukdary + 1000 we-1000Pa

Basyşa garşylyk

2500Pa

süzgüç netijeliligi

99.995%@MPPS

Süzmek tertibi

Syzdyryjy ýygnamak üçin ýerinde el bilen / awtomatiki skaner;

Howanyň göwrümi bilen iş salyşyň

240m³ / sag-2000m³ / sag (dürli modellere görä);

Garşylygy kesgitlemek usuly

Mehaniki görnüşli diferensial basyş ölçeýjisine ýa-da üýtgeýän görnüşli diferensial basyş datçigine hakyky wagt gözegçiligi

Süzgüçiň dezinfeksiýa usuly

Inerinde sterilizasiýa edilip bilner

poslama garşylyk

Içinde we daşynda doly kebşirleýji dezinfeksiýa, ýuwujy we kislota, aşgar ýokary hilli poslamaýan polatdan ýasalan

Ölçeg parametrleri

Hýokary netijelilik bölejik howa süzgüji

Howanyň göwrümi (0,9 m / s)

Gutynyň ululygy

Windel flanes

tegelek

gönüburçluk

HxWxD

CHM

HxWxD

ΦD

AxB

305X305X93

300

735X465X450 (+60)

150

200X150

610X305X93

600

735X770X450 (+60)

200

200X200

610X530X93

1000

1040X690X450 (+60)

250

320X200

610X610X93

1250

1040X770X450 (+60)

300

320X250

610X762X93

1500

1040x922X450 (+60)

300

320X320

610X762X117

2000

1040X922X470 (+60)

350

400X320

Box Boks materialy: 2.0mm304 poslamaýan polat;

● Şol sanda: dezinfeksiýa agzy, PAO sanjym we kesgitleýiş porty, awtomatiki / el bilen skaner ulgamy, süzgüç garşylygy gözegçilik ulgamy

● Howanyň göwrümi: 240m '/ h-2000m / sag (dürli modellere görä)

Süzgüç: efficiencyokary netijelilik süzgüji

● Möhür usuly: gury gazykly möhür.

 

Bellik:

(1) W1 + 10 gurmak we açmak ölçegi) (D1 + 10)

(2) "+ 60" giriş howa flanesiniň beýikligi

Ulanyş gerimi

Ulanyş gerimi: derman bazaryndaky esasy ulanylýan ýerler

● Biosfera barlaghanasy howa çykaryş ulgamy

Ac Waksina önümçiligi gurşawy howa gaz çykaryş ulgamy

● Waksina ussahanasy we haýwan otaglarynyň işleýiş ulgamy

B b-laktam derman öndürmek üçin daşky gurşaw gaz ulgamy

Highly Örän işjeň himiki maddalar üçin daşky gurşaw gaz ulgamy

Cancer Düwnük keseline garşy taýýarlyklar üçin daşky gurşaw ulgamy

Gorm Gormon we sitotoksin dermanlaryny öndürmek üçin daşky gurşaw gaz ulgamy

The Keselhananyň otrisatel basyş bölüminiň howa çykaryjy ulgamy


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Livingaşaýyş ýerleriňizde arassa, arassa howany üpjün etmegiň iň soňky çözgüdi Hepa Box-Air Exhaust bilen tanyşdyrmak.Innowasiýa dizaýnymyz we ösen tehnologiýamyz bilen bu önüm howanyň hilini başdan geçirişiňize öwrüler.

  “Hepa Box” -da sagdyn durmuş ýörelgesini saklamak üçin arassa howadan dem almagyň möhümdigine düşünýäris.Şonuň üçin daş-töweregiňizdäki zyýanly hapalaýjylary, allergenleri we hapalaýjylary täsirli duzýan we süzýän güýçli howany arassalaýyş ulgamy bolan Hepa Box-Air Exhaust-y döretdik.

  “Hepa” gutujy gaz çykaryjy enjamda, howa bilen çykýan bölejikleriň 99,97% -ini 0,3 mikron ýaly aýyrmaga ukyply häzirki zaman HEPA (Effokary netijelilik aýratyn howa) süzgüji bar.Tozan bolsun, polen, öý haýwanlary, hatda ys döredýän molekulalar bolsun, önümlerimiz mümkin bolan iň arassa howadan dem alýandygyňyzy üpjün edýär.

  “Hepa Box-Air Exhaust” arassa howa bilen çäklenmeýär.Şeýle hem, ýaşaýyş meýdanyndan arassalanan howany netijeli tükenmäge kömek edýän toplumlaýyn işleýiş ulgamy bilen enjamlaşdyrylandyr.Bu, siziň we ýakynlaryňyzyň dem alýan howasynyň yzygiderli täzeligini üpjün edýär, dem alyş problemalarynyň töwekgelçiligini azaldýar we umumy saglygy ösdürýär.

  “Hepa Box-Air Exhaust” ulanyjylara amatly we amatly bolar ýaly, howany arassalamak prosesini zerurlyklaryňyza laýyklaşdyrmaga mümkinçilik berýän içgin dolandyryşlar we reesimler bilen döredildi.Gijeki rahat uky üçin asuda re modeim ýa-da iň ýokary arassalanmak üçin turbo re modeimini isleseňiz, size habar berdik.

  Diňe “Hepa Box-Air Exhaust” netijeliligi we işlemegi ileri tutman, eýsem öý bezegiňiz bilen yzygiderli garyşýan ýumşak, döwrebap dizaýna hem eýedir.Ykjam ululygy, ýatylýan otag bolsun, otag bolsun ýa-da ofis meýdany bolsun, islendik otaga aňsat gurnamaga we ýerleşdirmäge mümkinçilik berýär.

  Şu gün “Hepa Box-Air Exhaust” -a maýa goýuň we onuň howa hiline ýetirip biljek täsirini başdan geçiriň.Özüňize mynasyp arassa, arassa howadan dem almak size we maşgalaňyza has sagdyn ýaşaýyş gurşawyny döredýär.Howany hapalaýanlar bilen hoşlaşyň we Hepa Box-Air Exhaust bilen arassa bagt bilen salamlaşyň!