• facebook
 • Twitter
 • Youtube
 • Baglanyşyk

Arassa otag penjiresi / Flush-gurnalan arassa otag Windows

gysga düşündiriş:

BSL arassalaýyş penjiresi iki aýna aýnadan ybarat;penjirede kremniý jeli bilen möhürlenen azot gazy bilen doldurylan desikant bar;penjire diwar bilen ýuwulýar. Penjireleriň ululygy arassa otagyň giňligine ýa-da müşderiniň talaplaryna laýyklykda öndürilýär.


Önümiň spesifikasiýasy

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Zawod sergisi

Penjiräniň galyňlygy 50mm, 75mm, 100mm (ýörite galyňlygy sazlap bolýar)
Küpek ekranyň reňki Ak, gara
aýna galyňlygy 8mm
Penjiräniň görnüşi Sag burç, daşky inedördül içki tegelek, daşarky tegelek (poslamaýan polat içerde birikdirilip bilner)
Gapynyň esasy materialy Ameangyn saklaýan kagyz bal ary / alýumin bal ary / gaýa ýüň
Gapynyň penjiresini görmek Sag burç goşa penjire - gara / ak gyrasy
Tegelek burç goşa penjireler - gara / ak bezeg
Daşky kwadrat we içki tegelek goşa penjireler - gara / ak gyrasy
Aýna görnüşi Temper aýna, oda çydamly aýna
Möhür görnüşi Silikon
Faceerüsti bejermek
Daş-töweregine möhürlenen, penjirede gurlan we inert gazy bilen doldurylan

Ekran

Gapy
Gapy

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Rewolýusiýa arassalaýyş otaglarymyzyň penjireleri bilen tanyşdyrmak - ähli arassa otag zerurlyklaryňyz üçin ajaýyp çözgüt.Bu döwrebap penjire, iň ýokary arassaçylygy saklamak bilen bir hatarda tomaşa etmek üçin tejribe bermek üçin iň täze tehnologiýalary deňsiz-taýsyz arassaçylyk bilen birleşdirmek üçin döredildi.

  Arassa otagymyzyň penjireleri diňe ýokary hilli materiallardan peýdalanyp, iň takyklyk bilen ýasaldy.Kristal arassa aýna we inçe çarçuwasy bilen, arassa otag gurşawynyň bitewiligine zyýan bermezden uly tomaşa meýdançasyny hödürleýär.Penjire, bakteriýalaryň ösmeginiň öňüni alýan we hapalanmagy töwekgelçiligini azaldyp, aňsat arassalanmagy üpjün edýän ösen mikroblara garşy örtük materialyndan ýasaldy.

  Arassa otag penjirelerimiz, howa syzmagynyň ýa-da bölejikleriň arassa otag giňişligine girmeginiň öňüni alýan howa geçirijilik möhürini üpjün edýän innowasion möhürleme mehanizmi bilen enjamlaşdyrylandyr.Bu çydamly penjire, ýokary basyş ýa-da temperaturanyň üýtgemegi ýaly aşa şertlere garşy durmak üçin niýetlenendir we dürli arassalaýyş enjamlary üçin amatly bolar.

  Mundan başga-da, arassa otag penjirelerimiz aňsat gurnamak we tehniki hyzmat etmek üçin niýetlenendir.Bar bolan arassalaýyş otagyňyzyň gurluşyna bökdençsiz birleşdirilip, gurnama wagtynda iş wagty azaldylýar.Penjireleriň ýumşak dizaýny, çalt we netijeli arassalanmaga mümkinçilik berýär, elmydama iň düşnükli görnüşi üpjün edýär.

  Arassa işleýşimizden başga-da, arassa otaglarymyzyň penjireleri arassa otagyňyzyň umumy görnüşini ýokarlandyrýan ýumşak, häzirki zaman estetikasyny hödürleýär.Pes derejeli dizaýny, islendik arassa otagyň ýerleşişine bökdençsiz birleşmegi üpjün edýär, minimalistik çarçuwasy bolsa iň ýokary görünmäge we ýagtylygy geçirmäge mümkinçilik berýär.

  Derman, lukmançylyk ýa-da elektronika pudagynda bolsaňyzam, arassa otaglarymyzyň penjireleri arassaçylyk gurşawyňyzyň öndürijiligini, howpsuzlygyny we umumy arassalygyny ýokarlandyrmak üçin iň oňat saýlawdyr.Penjirelerimiz bilen, arassa otagyňyzyň iň berk pudak standartlaryna laýyk geljekdigine we ondan ýokary boljakdygyna arkaýyn bolup bilersiňiz.

  Sözümiziň ahyrynda, arassa otag penjirelerimiz ösen tehnologiýany, ajaýyp arassalygy, gurnamagyň aňsatlygyny we ajaýyp dizaýny özünde jemleýän üstünlikli täzelikdir.Arassa otag tejribäňizi şu gün arassa otag penjiresimiz bilen täzeläň we deňsiz-taýsyz aýdyňlykdan, netijelilikden we rahatlykdan lezzet alyň.

  Baglanyşyklyönümleri