• facebook
 • Twitter
 • Youtube
 • Baglanyşyk

Poslamaýan polatdan ýasalan legen / ýuwujy basseýn

gysga düşündiriş:

Bakyň dizaýny ergonomiki ýörelgelere esaslanýar.

Saýlamak üçin dürli reesimler.

Bu hirurgiki işgärleri arassalamak we dezinfeksiýa etmek üçin amaly talaplara laýyk gelýär.Awtomat sabyn / suwuk dispenser, ulanmak üçin amatly we arassaçylyk.

Infragyzyl duýgurlyk, ikinji derejeli hapalanmagyň öňüni alyp, ýokary duýgurlyga we güýçli päsgelçilige eýe.

Poslamaýan polatdan ýasalan, çydamly, ygtybarly we ygtybarly.

5μm suw hil süzgüji, şäher suw üpjünçiligindäki hapalary netijeli bloklaýar.

Syzdyryjy gorag dizaýny operatorlaryň howpsuzlygyny üpjün edýär.

Bakyň suwa düşmegi üçin ümsüm sazlama.

Gurluşy

Poslamaýan polatdan ýasalan gap, umumy bökdençsiz dizaýn, arassalamak aňsat.

Infragyzyl induksiýa suw rozetka ulgamy, suw çeşmelerini ýitirmeýän lukmançylyk kranlary bilen enjamlaşdyrylandyr.

Suw rozetkasynyň re modeimini infragyzyl duýgur aýak degmek / pedal mod bilen dolandyryp bolýar.


Önümiň spesifikasiýasy

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Model

Leeke

Iki gezek

Üç gezek

Dört adam (ulaldylan ululyk)

Ölçegi

800 * 600 * 1800

1500 * 600 * 1800

1800 * 600 * 1800

2400 * 600 * 1800

800 * 600 * 1300

1500 * 600 * 1300

1800 * 600 * 1300

2400 * 600 * 1300


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Arassa otag el çüýşesi bilen tanyşdyrmak

  Arassa otaglar ýaly ýokary düzgünleşdirilen şertlerde dogry arassaçylygy saklamak möhümdir.Gaty arassaçylyk ülňülerine laýyk gelmek we el arassaçylygyny ýokarlandyrmak üçin döredilen iň döwrebap biderek arassa otag çüýşesini hödürlemekden hoşal.

  Arassa otaglar elleri ýuwmak we hapalanmak töwekgelçiligini azaltmak üçin giňişleýin çözgüt hödürleýär.Innowasiýa dizaýny we seresaply gurluşygy bilen bu lýubka işçiler we işleýän önümleri üçin iň oňat arassalygy we howpsuzlygy üpjün edýär.

  Arassa otaglarymyzda poslama çydamly we islendik arassa otagyň ýa-da gözegçilik edilýän gurşawyň talaplaryna laýyk gelýän çydamly poslamaýan polatdan ýasalan desgalar bar.Sleumşak, döwrebap dizaýn, iş we amaly çözgüt hödürlemek bilen bir hatarda iş meýdanynyň estetikasyny güýçlendirýär.

  Amatlylygy göz öňünde tutup gurlan bu bidereklige, ulanyjylara suw akymyna aňsatlyk bilen gözegçilik etmäge mümkinçilik berýän aýak bilen işleýän kran bar.El bilen işlemeýän bu amal, arassalanandan soň ulanyjylaryň eli bilen haýsydyr bir ýüzüne degmeginiň zerurlygy sebäpli hapalanmak howpuny azaldýar.

  Arassa otagda ulanyjylaryň el ýuwmak üçin sabyn aňsat bolmagyny üpjün edýän içerki sabyn dispenseri hem bar.Mundan başga-da, lýubka el bilen guradylmagyny we mikroblaryň ýaýramagynyň öňüni almak üçin ýörite kagyz polotensaly dispenser bilen enjamlaşdyrylandyr.

  Arassa otaglar, tehniki hyzmaty we arassalygy aňsatlaşdyrypdyr.Smoothumşak ýer we tegelek burçlar hapalaryň we bakteriýalaryň ýygnanmagynyň öňüni alýar, çüýşäni adaty ýagdaýda saklamagy çalt we aňsatlaşdyrýar.Mundan başga-da, lýuboý çyglylygy netijeli aýyrýan we mikroblary saklap biljek suwuň öňüni alýan zeýkeş ulgamy bilen enjamlaşdyrylandyr.

  Sözümiň ahyrynda, arassa otaglar, arassa otaglar üçin iň soňky ýuwulýan gaplardyr.Iň oňat dizaýny, çydamlylygy, elsiz işlemegi we aňsat tehniki hyzmaty ony islendik arassalaýyş desgasyna gymmatly goşundy edýär.Arassa otaglarymyz bilen iň ýokary arassalygy we arassaçylygy üpjün ediň - düzgünleşdirilen gurşawda işleýän her bir adam üçin möhüm gural.