• facebook
  • Twitter
  • Youtube
  • Baglanyşyk

Arassa otagyň ýel tizliginiň talaplary we howanyň üýtgemegi

Howa çalşygynyň ýeterlik mukdary, arassaçylygyň dürli talaplaryna laýyklykda, içerdäki hapalanan howany eritmek we ýok etmekdir.arassa otagarassa beýikligi has ýokary, howanyň üýtgemeginiň sanynyň degişli ýokarlanmagy.Şolaryň arasynda 1 million arassa otagyň howa çalşygy göwrümi ýokary netijelilik arassalaýyş ulgamyna [7], galanlary ýokary netijelilik arassalaýyş ulgamyna laýyklykda hasaplanýar.100,000 synply arassa otag HEPA süzgüji maşyn otagynda ýa-da ulgamyň ahyrynda merkezleşdirilende, howanyň üýtgemeginiň sany 10-20% artdyrylyp bilner.

Şemalladyş göwrüminiň ýokarda görkezilen bahasy üçin awtor, bir taraplaýyn otag bölüminde ýeliň tizligine ynanýararassa otagpes we turbulent arassa otag has doly howpsuzlyk faktory bilen maslahat berilýän bahadyr.Wertikal bir taraplaýyn akym ≥0.25m / s, gorizontal bir taraplaýyn akym ≥0.35m / s, boş ýagdaýda ýa-da arassalygy statiki taýdan kesgitlemekde, talaplary kanagatlandyryp bilýän hem bolsa, içerde işleýän ýagdaýynda hapalanmaga garşy ukyplylygy pes; arassaçylyk talaplara laýyk gelmezligi mümkin, beýle mysallar aýratyn däl;Şol bir wagtyň özünde, Hytaýyň howa geçiriji seriýasy janköýeriň arassalaýyş ulgamy üçin has amatly däldi, baş dizaýner köplenç ulgamyň howa garşylygyny takyk hasaplamaýar ýa-da saýlanan janköýeriň bardygyna üns bermeýär. has amatly iş nokadynyň häsiýetli egrisi, ulgam gysga wagtyň içinde işe girizilmegi üçin howanyň göwrümi ýa-da ýeliň tizligi dizaýn bahasyna ýetip bilmez.Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Federal standarty (FS209A ~ B) 1987-nji ýylyň 27-nji oktýabryna çenli şeýle şertde kesgitlenildi: Arassa otag bölüminiň üsti bilen bir taraplaýyn arassa otagyň howa akymynyň tizligi adatça 9Oft / min (0.45m / s) we şertde saklanýar. otagda hiç hili päsgelçilik ýok, tizligiň birmeňzeşligi ± 20%.Howa akymynyň tizliginiň ep-esli peselmegi, öz-özüni arassalamak wagty bilen iş ýeriniň arasynda hapalanmak täsiriniň ähtimallygyny ýokarlandyrýar (1987-nji ýylyň oktýabr aýynda FS209C yglan edilenden soň tozan konsentrasiýasyndan başga ähli parametrler kesgitlenmeýär).

Bu maksat bilen, awtor bir taraplaýyn akym tizliginiň häzirki içerki dizaýn bahasyny ýerlikli ýokarlandyrmak ýerlikli diýip hasaplaýar, muny amala aşyrmak üçin hakyky taslamadaky bölümimiz, täsiri has gowudyr.Tüweleý görnüşindäki arassa otag has doly howpsuzlyk faktory bilen maslahat berilýän bahadyr, ýöne köp dizaýnerler belli bir dizaýny ýerine ýetirenlerinde, 100,000 derejeli arassa otagyň howa çalşygynyň mukdary sagatda 20 ~ 25 esse ýokarlanjakdygyna, 10,000 derejesiniň bardygyna kepil geçmeýärler. sagatda 30 ~ 40 gezek ýokarlandy, 1000 derejesi bolsa sagatda 60 ~ 70 esse ýokarlandy, bu diňe enjamyň kuwwatyny artdyrman, başlangyç maýa goýumlaryny artdyrýar.Şeýle hem geljekde tehniki hyzmat etmek we dolandyrmak üçin çykdajylary ýokarlandyrýar we muny etmek hökman däl.Hytaýyň howa arassalaýyş tehniki çäreleri [7] taýýarlanylanda, 100-den gowrak içerki arassa otag barlandy we ölçeldi, köp arassa otaglar henizem dinamiki şertlerde synag edildi we netijeler 100,000 derejeli ≥10 gezek / sagatda howa çalşygynyň göwrümini görkezdi, 10,000 synp ≥20 gezek / sag, 1000 synp ≥50 gezek / sag talaplara laýyk bolup biler.Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň federal standarty (FS2O9A ~ B) bir taraplaýyn däl akymly otagyň (100,000 synp, 10,000 synp), otagyň beýikligi 8 ~ l2ft (2.44 ~ 3.66m), adatça, otagy azyndan 3 minutda bir gezek göz öňünde tutýar ( ýagny 20 gezek / sag).Şonuň üçin dizaýn spesifikasiýasynyň düzgünleri has uly baýlyk koeffisiýentini göz öňünde tutdy we dizaýner howa çalşygynyň göwrüminiň maslahat berilýän bahasyna görä arkaýyn saýlap biler.

arassa otag
ISO-synp

Iş wagty: 18-2024-nji aprel