• facebook
 • Twitter
 • Youtube
 • Baglanyşyk

50 mm kagyz ary arassalaýyş paneli

gysga düşündiriş:

Model: BPA-CC-03

 

50 mm kagyz bal ary paneli, bal ary görnüşinde birleşdirilen kagyz gatlaklaryndan ýasalan paneli aňladýar.Bu bal ary gurluşy, paneli ýeňil saklamak bilen güýç we durnuklylyk üpjün edýär.50 mm galyňlygy paneliň çuňlugyny ýa-da galyňlygyny görkezýär. Kagyz ary panelleri, mebel öndürmek, içerki dizaýn, gaplamak we gurluşyk ýaly dürli programmalarda köplenç ulanylýar.Lighteňil we ekologiýa taýdan arassa tebigaty sebäpli, köplenç kontrplak ýa-da bölejik tagtasy ýaly adaty panel materiallaryna durnukly alternatiwa hökmünde ulanylýar.Bu panelleri aňsatlyk bilen kesip, şekillendirip we belli dizaýn talaplaryny kanagatlandyryp bolýar.Gowy izolýasiýa häsiýetlerini, ses siňdiriş häsiýetlerini we täsir garşylygyny hödürleýär, olary dürli zerurlyklara we gurşawlara laýyk edýär.


 • :
 • Önümiň spesifikasiýasy

  Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Zawod sergisi

  Haryt aýratynlyklary

  Önümçilik displeýi (1)
  Önümçilik displeýi (3)
  Önümçilik displeýi (2)
  Önümçilik displeýi (4)

  Ady:

  50 mm kagyz ary paneli

  Model:

  BPA-CC-03

  Düşündiriş:

  • ● reňkli örtükli polat plastinka
  • ● kagyz ary
  • ● reňkli örtükli polat plastinka

  Paneliň galyňlygy:

  50mm

  standart modullar: 980mm 、 1180mm standart däl görnüşde düzülip bilner

  Tabak materialy:

  PE poliester, PVDF (florokarbon), duzlanan plastinka, antistatik

  Plastinanyň galyňlygy:

  0,5mm 、 0.6mm

  Süýümiň esasy materialy:

  Kagyz bal ary (deri 21mm)

  birikdiriş usuly:

  Merkezi alýumin baglanyşygy, erkek we aýal rozetka baglanyşygy


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Arassa otag gurşawyny ep-esli ýokarlandyrmak we optimizirlemek üçin döredilen innowasiýa we ýokary netijeli arassa kagyz kagyz bal ary panelleri bilen tanyşdyrmak.Has arassa, has ygtybarly ýerlere zerurlyk artýarka, önümlerimiz ösen tehnologiýa we ekologiýa taýdan arassa materiallary birleşdirýän ygtybarly çözgütler bilen üpjün edýär.

  Arassa otag kagyz bal ary panellerimiz, ýokary hilli kagyz süýümlerinden ýasalan özboluşly bal ary gurluşy bilen gurlupdyr.Bu ýeňil, ýöne çydamly dizaýn ajaýyp ýylylyk izolýasiýasyny saklamak bilen ajaýyp güýç we durnuklylygy üpjün edýär.Ary balynyň gurluşy diňe bir paneliň umumy güýjüni ýokarlandyrman, eýsem sesiň siňdirilmegini we oda garşylygyny ýokarlandyrýar.

  Arassaçylyk şertlerinde arassaçylyk möhüm ähmiýete eýe bolansoň, panellerimiz hapalanmak howpuny azaltmak üçin niýetlenendir.Panelleriň tekiz, gözenek däl üstü tozan bölejikleriniň, bakteriýalaryň we beýleki zyýanly mikroorganizmleriň ýygnanmagynyň öňüni alýar.Bu, dermanhana, elektronika we azyk önümçiligi ýaly pudaklaryň berk standartlaryna laýyk gelýän arassa otagyň içinde yzygiderli arassalygy we arassalygy üpjün edýär.

  Mundan başga-da, arassalanan kagyz bal ary panellerimizi gurnamak prosesi çalt we aňsat.Panelleri aňsatlyk bilen ýygnap we aýryp bolýar, çeýeligiň üýtgeýän otag talaplaryna uýgunlaşmagyna mümkinçilik berýär.Mundan başga-da, panelleriň ýeňil tebigaty binanyň gurluşyndaky ýükleri azaldýar we täze gurluşyk we abatlaýyş taslamalary üçin ideal edýär.

  Durnuklylyga bolan ygrarlylygymyz, panelleri öndürmek üçin ulanylýan materiallarda öz beýanyny tapdy.Kagyz süýümleri ekologiýa taýdan aňly tejribäni öňe sürýän jogapkärçilikli dolandyrylýan tokaýlardan gelýär.Paneller gaýtadan ulanylýar, daşky gurşawa ýetirýän täsirini azaltmaga kömek edýär.Arassa otagymyzdaky bal ary panellerini saýlamak bilen, siz diňe bir ygtybarly we ýokary hilli önüme maýa goýman, has ýaşyl geljegi goldaýarsyňyz.

  Gysgaça aýtsak, arassa kagyz kagyzy bal ary panellerimiz, arassa otag şertleri üçin ajaýyp çözgüt hödürleýär.Ajaýyp bal ary gurluşy, ajaýyp ýylylyk izolýasiýasy, ses siňdirişi we ýangyndan goramak aýratynlyklary iň oňat öndürijiligi üpjün edýär.Mundan başga-da, gurnamagyň netijeliligi we durnuklylyga ygrarlylygy ony dürli pudaklarda iň esasy saýlamaga öwürýär.Arassa otagyňyzyň zerurlyklaryna has arassa, has ygtybarly we ekologiýa taýdan arassa çözgüt hödürlemek üçin arassa kagyz bal ary panellerimize ynanyň.