• facebook
 • Twitter
 • Youtube
 • Baglanyşyk

50mm leeke magniý we alýumin bal ary paneli

gysga düşündiriş:

Model: BPA-CC-08

Metal üstündäki ýeke-täk magniý alýumin bal ary el sandwiwi paneli, ýyladyş, basyş, bejermek we başgalar arkaly alýumin bal ary + bir taraply magniý tagtasy bilen doldurylan, gyrasyndaky galvanizli burç bölekleri bilen örtülen reňkli plastinkadan ýasalýar. prosesleri


Önümiň spesifikasiýasy

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Zawod sergisi

Haryt aýratynlyklary

Önümçilik displeýi (1)
Önümçilik displeýi (3)
Önümçilik displeýi (2)
Önümçilik displeýi (4)

Ady:

50mm leeke magniý we alýumin bal ary paneli

Model:

BPA-CC-08

Düşündiriş:

 • ● reňkli örtükli polat plastinka
 • ● magniý
 • ● alýumin bal ary
 • ● reňkli örtükli polat plastinka

Paneliň galyňlygy:

50mm

standart modullar: 980mm 、 1180mm standart däl görnüşde düzülip bilner

Tabak materialy:

PE poliester, PVDF (florokarbon), duzlanan plastinka, antistatik

Plastinanyň galyňlygy:

0,5mm 、 0.6mm

Süýümiň esasy materialy:

Alýumin bal ary (apertura 21mm) + 5 mm magniý tagtasy

birikdiriş usuly:

Merkezi alýumin baglanyşygy, erkek we aýal rozetka baglanyşygy


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Güýç, çydamlylyk we ýangyna garşylygy birleşdirýän ýokary hilli gurluşyk materialy bolan ynkylaply Magniý Alýumin Ary Paneli bilen tanyşdyrmak.Bu innowasiýa paneli, arassaçylyk we howpsuzlyk möhüm ähmiýete eýe bolan saglyk öýleri ýaly ýokary arassaçylyk ýerlerinde ulanmak üçin niýetlenendir.

  Paneliň esasy gatlagy çyglylyga garşy aýna magniý tagtasyndan we ajaýyp güýç we durnuklylygy üpjün edýän alýumin bal arylaryndan durýar.Bu ýadro, deriler ýaly ýokary hilli reňkli polat polotno iki gatyň arasynda sandwiçdir.Bu materiallaryň utgaşmasy diňe bir göze ýakymly däl, eýsem işleýän önümlere hem sebäp bolýar.

  Iň ýokary howpsuzlygy üpjün etmek üçin panellerimiz ýörite birleşdiriji goldaw ulgamy bilen hasam berkidilýär.Bu goldaw ulgamy, ýasama wagtynda ýylylygy, basyşy we bejeriş amallaryny ulanmak bilen bilelikde monomagniý-alýumin bal ary panelleriniň umumy gurluş bitewiligini ýokarlandyrýar.

  Bu paneliň tapawutly aýratynlyklaryndan biri, täsirli ýangyna garşylygydyr.Bu adatdan daşary ýangyna garşylygy, saglygy goraýyş edaralary ýaly berk howpsuzlyk çärelerini talap edýän ýerler üçin panellerimizi ideallaşdyrýar.

  Fireangyn öndürijiliginden başga-da, ýekeje magniý alýuminiý bal ary panelleri hem beýleki artykmaçlyklaryna eýedir.Bu ýeňil, gurmak we işlemek aňsat.Bu ýeňil dizaýn, binanyň gurluşyndaky ýüki hem azaldýar, netijede çykdajy tygşytlanýar.Mundan başga-da, panel çyglylyga çydamly bolup, ýokary çyglylyk ýerlerinde-de uzak wagtlap işlemegini üpjün edýär.

  Bu paneliň estetiki özüne çekijiligini äsgermezlik edip bolmaz.Reňk bilen örtülen polat paneller, bal ary nagşynyň tekiz we arassa çyzyklary bilen birleşip, islendik giňişligiň umumy görnüşini ýokarlandyrýan gözüň ýakymly görnüşini döredýär.

  Sözümiziň ahyrynda, ýeke-täk magniý alýumin bal ary paneli ýokary güýç, çydamlylyk we ýangyna garşy gurluşyk materialydyr.Saglygy goraýyş edaralary ýaly ýokary arassaçylyk ýerleri üçin amatly we ygtybarly we ygtybarly gurluşyk görnüşini gözleýänler üçin amatly edýär.Iň ýokary ýangyn wagty, ýeňil dizaýn we estetika bilen bu panel hil we howpsuzlyk ileri tutulýan islendik taslama üçin hökmanydyr.