• facebook
 • Twitter
 • Youtube
 • Baglanyşyk

50 mm Rockwool paneli

gysga düşündiriş:

Model: BPA-CC-01 、 BPB-CC-01

Demirden ýasalan daş ýüň elde öndürilen sendwiç paneli panel bilen reňkli ýa-da poslamaýan polat plastinkany kabul edýär, gyralary galvanizli polat zolaklar we galvanizli burçlar bilen möhürlenýär, iç ýüzi gatlak hökmünde daş ýüň bilen doldurylýar we ýyladyş arkaly öndürilýär, basyş, bejermek we beýleki amallar bol.


Önümiň spesifikasiýasy

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Zawod sergisi

Haryt aýratynlyklary

Önümçilik displeýi (1)
Önümçilik displeýi (3)
Önümçilik displeýi (2)
Önümçilik displeýi (4)

Ady:

50 mm Rockwool paneli 75mm Rockwool paneli

Model:

BPA-CC-01 BPB-CC-01

Düşündiriş:

 • ● reňkli örtükli polat plastinka
 • ● gaýa ýüň
 • ● reňkli örtükli polat plastinka
 • ● reňkli örtükli polat plastinka
 • ● gaýa ýüň
 • ● reňkli örtükli polat plastinka

Paneliň galyňlygy:

50mm

75mm
standart modullar: 980mm 、 1180mm standart däl görnüşde düzülip bilner 980mm 、 1180mm standart däl görnüşde düzülip bilner

Tabak materialy:

PE poliester, PVDF (florokarbon), duzlanan plastinka, antistatik

PE poliester, PVDF (florokarbon), duzlanan plastinka, antistatik

Plastinanyň galyňlygy:

0,5mm 、 0.6mm

0,5mm 、 0.6mm

Süýümiň esasy materialy:

Daş ýüň (köp dykyzlygy 120K)

Daş ýüň (köp dykyzlygy 120K)

birikdiriş usuly:

Merkezi alýumin baglanyşygy, erkek we aýal rozetka baglanyşygy Merkezi alýumin baglanyşygy, erkek we aýal rozetka baglanyşygy


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Daş ýüň arassalaýyş panelleri: arassa gurşaw üçin iň soňky çözgüt

  Arassa gurşaw, derman, elektronika we azyk önümçiligi ýaly pudaklar üçin möhümdir.Arassaçylygyň iň ýokary derejesini saklamak önümiň hilini we howpsuzlygyny üpjün etmek üçin zerurdyr.Ine, şunuň ýaly arassa otaglar üçin ajaýyp çözgüdi üpjün edip, daş ýüň arassalaýyş panelleri oýnaýar.

  Daş ýüň arassalaýyş panelleri arassa ýerleriň berk talaplaryny kanagatlandyrmak üçin ýörite döredildi.Ajaýyp ýylylyk, akustiki we oda çydamly aýratynlyklary bilen tanalýan ýokary hilli gaýa ýüň izolýasiýasyndan ýasalýar.Bu paneller bilen üpjün edilen ajaýyp ýylylyk izolýasiýasy, energiýa netijeliligini üpjün edýär, ses izolýasiýasy bolsa iş gurşawynyň rahatlygyny ýokarlandyrýar.

  Daş ýüň arassalanýan otag panelleriniň esasy aýratynlyklaryndan biri, ajaýyp ýangyn öndürijiligi.Daş ýüň izolýasiýasy ýangyjy däl, ýangyn bolan ýagdaýynda iň ýokary howpsuzlygy üpjün edýär.Bu aýratynlyk, ýangyn howpuny azaltmaly ýerlerdäki arassa otaglar üçin amatly edýär.Mundan başga-da, gaýa ýüň paneller himiki taýdan inert bolup, olary poslama we mikrob ösmegine çydamly edýär.Bu, arassa otag gurşawynyň arassalygyny we berkligini üpjün edýär.

  Daş ýüň arassalaýyş panelleriniň ýene bir möhüm artykmaçlygy, olaryň ýylylyk izolýasiýa aýratynlyklarydyr.Bu paneller ajaýyp ýylylyga garşylygy we arassa otagda durnukly temperaturany saklamaga kömek edýär.Duýgur önümleri ýa-da enjamlary dolandyrýan pudaklar üçin temperatura gözegçilik etmek möhümdir.Daş ýüň panelleriň ýylylyk izolýasiýa mümkinçilikleri, işçiler üçin durnukly we amatly şert döredip, ýylylygy geçirmegi azaltmaga kömek edýär.

  Mundan başga-da, daş ýüň arassalaýyş panelleri ajaýyp ses izolýasiýasyny üpjün edip, asuda we täsirli arassaçylyk gurşawyny döredýär.Sesi täsirli siňdirýär, sesiň hapalanmagyny azaldýar we asuda iş gurşawyny döredýär.Bu, esasanam ünsi we ünsi möhüm bolan pudaklar üçin peýdalydyr.

  Daş ýüň arassalanýan otag panelleriniň köp taraplylygy, olary arassalaýyş otaglary, barlaghanalar, işleýän teatrlar we derman önümçilik meýdançalary ýaly dürli programmalar üçin amatly edýär.Panelleri gurmak we bar bolan infrastruktura bökdençsiz birikdirmek aňsat.Onuň modul dizaýny çeýeligi üpjün edýär we belli bir taslama talaplaryna laýyklaşdyrylyp bilner.

  Jemläp aýtsak, arassa ýüň arassalanan paneller arassa gurşaw üçin iň esasy çözgütdir.Ygtybarly ýangyndan goramak, ýylylyk izolýasiýasy we ses siňdiriş aýratynlyklary arassaçylyga we howpsuzlyga ýokary talaplary bolan pudaklar üçin ideal edýär.Köpugurlylygy we çydamlylygy bilen gaýa ýüň arassalaýyş panelleri arassa otagyň uzak ömrüni üpjün edýär we desganyň umumy öndürijiligini we öndürijiligini ýokarlandyrýar.Arassa, howpsuz we amatly iş gurşawyny döretmek üçin gaýa ýüň arassalaýyş panellerine maýa goýuň.